Vermogen beheren

Een omschrijving van het vermogensbeheer.

Voor het beheer van uw vermogen dient u steeds een afweging te maken tussen het gewenste rendement en het aanvaardbare risico op eventuele verliezen. Ter herinnering: Hoe hoger het rendement dat u verwacht, hoe hoger het risico dat u dient te nemen, hoe groter de kans dat er zich ook minderwaarden kunnen voordoen.

Een goede spreiding over verschillende activaklassen ("obligaties", "aandelen", vastgoed, …) helpt u om het risico te beperken.

 

Noodzaak van het risicoprofiel van de belegger

Belangrijke factoren voor het vaststellen van het "risicoprofiel" zijn de tijd (beleggingshorizon) en de risicotolerantie. In een goed gespreide en actief beheerde beleggingsportefeuille zullen tussentijdse verliezen na verloop van tijd omgezet worden in winsten. Over welke periode dat gebeurt, valt helaas niet te voorspellen. De informatiefiche van een ICB vermeldt een indicatieve minimale beleggingshorizon. Hoewel deze met de meeste zorgvuldigheid is berekend, houdt die vermelding geen garantie in. Het helpt u als belegger wel om een oordeelkundige keuze te maken voor uw belegging.

Vele fondsbeheerders bieden profielfondsen aan. Dit zijn ICB’s die een volledige gespreide portefeuille aanbieden op maat van het beleggersprofiel dat ze beogen. De "beheerder" zorgt ervoor dat het vermogen van de ICB steeds gespreid is zodat het in overeenstemming is met het gekozen beleggersprofiel. Deze ICB’s kunnen rechtstreeks in de verschillende activaklassen beleggen, of zelf beleggen in andere ICB’s.

 

Inkomen uit het belegde vermogen

Een aantal beleggers wensen een (bijkomend) inkomen te ontvangen uit hun beleggingsportefeuille. Dit inkomen kan op verscheidene manieren tot stand komen.

De meest eenvoudige manier is een vaste periodieke rente. Elke termijn ontvangt de belegger hetzelfde afgesproken bedrag. De rentevergoeding zal een compensatie zijn voor de verwachte "inflatie", eventueel te verhogen met de risicopremie voor de emittent.

Opmerking: de emittent is de uitgever van een bepaald effect. Afhankelijk van zijn kredietwaardigheid zal deze uitgever al dan niet een verhoogd risico inhouden. De kredietwaardigheid wordt weergegeven via een "rating".

Een belegger kan er ook voor kiezen om een portefeuille te beheren op maat van zijn risicoprofiel. Het inkomen bestaat dan uit de ontvangen rentes van de obligaties en de ontvangen dividenden van de aandelen. Indien hij beslist om de portefeuille op te bouwen uit ICB’s, bestaat zijn inkomen uit ontvangen dividenden van de diverse fondsen.

Een derde mogelijkheid bestaat erin om een gedeelte van het vermogen te gebruiken voor de uitkering van het inkomen, terwijl een ander gedeelte van het vermogen wordt belegd volgens het risicoprofiel. Het gedeelte dat gebruikt wordt voor de uitkering wordt best defensief belegd. Zo kunnen koersschommelingen op de financiële markt het inkomen niet in gevaar brengen. Ondertussen kan voor het gedeelte dat niet voor inkomen gebruikt wordt een langere beleggingshorizon gebruikt worden. Dit hoeft immers pas aangesproken te worden zodra het inkomensgedeelte volledig werd uitgekeerd.