Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB

Algemeen overzicht van alle facetten van de ICB

Een overzicht van alle facetten van de ICB

Dit luik van de BEAMA-website heeft als doel om u als geïnteresseerde lezer/belegger te informeren omtrent wat een ICB of nog een Instelling voor Collectieve Belegging is. De structuur is zo opgebouwd dat u eerst een algemeen beeld krijgt van alle facetten van de ICB en dat u vervolgens verder in detail kan ingaan op de inhoud van een bepaald thema.

----------------------------------------------------------------------------

Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden. Zo kan de ICB beleggen in verschillende soorten financiële instrumenten zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties, cash …. ICB’s zijn met andere woorden een vorm van gezamenlijk portefeuillebeheer en zij volgen het principe van risicospreiding. Wilt u meer informatie? Klik dan op het thema "Definitie".

 

Wanneer u als particulier belegt in een ICB, biedt dit u een hele reeks voordelen. U kunt bijvoorbeeld een vrij klein bedrag investeren in een ICB die op haar beurt belegt in veel verschillende producten. Daardoor kunt u met een relatief klein bedrag toch een grote risicospreiding realiseren. Dat is voor een individuele belegger alleen moeilijk haalbaar. U kunt bovendien toetreden tot markten waar u als doorsnee particulier moeilijk toegang toe heeft. Dit zijn slechts enkele voordelen die bereikt kunnen worden via een collectief beleggingsproduct, zoals de ICB. Daarnaast kunt u uw belegging in een ICB op elk ogenblik beëindigden door uw participatie te verzilveren. Bovendien wordt uw belegging op een transparante manier beheerd door deskundigen.

 

Graag vestigen wij uw aandacht op enkele aspecten die van toepassing zijn voor een ICB. Zo dient een belegger vaak toetredingskosten (ook instapkosten genoemd) en een beheervergoeding te betalen om de werking van de ICB mee te vergoeden. Deze werkingskosten worden aangewend voor onder meer het portefeuillebeheer evenals de administratie.

 

Een ICB is bekend voor zijn transparante communicatie over het beleggingsbeleid (bijvoorbeeld 50% Belgische aandelen, 30% Europese obligaties en 20% cash geld aangehouden in US dollars) in fondsenfiches, brochures, jaarverslagen …. Binnen het vooropgestelde beleggingsbeleid investeert de professionele beheerder van de ICB in een waaier van financiële instrumenten die voor een voldoende risicospreiding garant staan.

 

Voor een volledig overzicht van de voordelen en de aandachtspunten klikt u op het thema "Voordelen en beperkingen".

 

Daarnaast wilt u als belegger natuurlijk ook weten welke de fiscale implicaties van een belegging in een ICB zijn. In het thema "Fiscale aspecten" geven we een gedetailleerd overzicht van de fiscale bepalingen die gelden voor de ICB enerzijds en voor u als belegger anderzijds.

 

De beleggingsresultaten van een ICB liggen niet op voorhand vast; ze hangen af van de marktomstandigheden zoals dat voor quasi elk financieel instrument het geval is. De return van uw belegging in een ICB weerspiegelt dus de aard van de onderliggende financiële instrumenten waarin de ICB belegd heeft en de evolutie op de markten waar deze verhandeld worden. Het resultaat van een belegging in een ICB kan doorheen de tijd schommelen.

 

Bij "Koninklijk Besluit van 12 november 2012" wordt bepaald dat voor elke ICB een "Uitgifteprospectus" moet worden opgesteld. Deze informeert u als belegger over de verschillende verantwoordelijkheden van de partijen die betrokken zijn bij de ICB en belichten op een gedetailleerde manier de verschillende risico’s. Voor een volledig overzicht van alle risico's waaraan een ICB is blootgesteld, klikt u op het thema "Risicoprofiel van de ICB".

 

Een terechte vraag die u zich kunt stellen is: « Houdt het beleggen in een ICB dan risico’s in. Zo ja, welke en hoe worden deze gemeten en voorgesteld? ». Een ICB is – zoals elk financieel instrument – onderworpen aan de economische wetmatigheid dat indien men als belegger een hoger rendement nastreeft, men bereid moet zijn om meer risico’s te aanvaarden. Zo houdt cash geld bewaren in een bankkluis nauwelijks risico in, maar levert het ook geen rendement op. Daarentegen houdt investeren in het kapitaal van bedrijven (aandelen) een hoger risico in, maar staat hier mogelijk een hoger gemiddeld rendement tegenover.

 

In het kader van een ICB kan een hoger rendement bekomen worden door meer risicodragende beleggingen op te nemen in de portefeuille.

Opmerking: In de verschillende transparante documenten die over een ICB beschikbaar zijn, staat aangegeven voor welk type belegger dit product geschikt is. U als belegger dient erop toe te zien dat een bepaald type ICB overeenstemt met uw beleggersprofiel en uw beleggingshorizon. Uw bankier zal u hierbij ook helpen.

 

Een ICB wordt beheerd in het exclusieve belang van haar deelnemers. De ICB is verplicht om een aantal beschermingsmaatregelen in ogenschouw te nemen om u als belegger in te dekken.

 

Zo moet zij een externe partij aanduiden die alle effecten (aandelen, obligaties …) die de ICB aankoopt, in bewaring zal nemen. Deze "bewaarder" of depositaris is een kredietinstelling die de effecten waarin de ICB belegt materieel bijhoudt.

 

Voorts is de ICB een buiten-balansproduct. Dat wil zeggen dat de ICB geen onderdeel uitmaakt van de boekhoudkundige balans – de middelen en verplichtingen – van de bank die de ICB verkoopt. De waarde van de ICB zelf wordt dan ook niet beïnvloed door de financiële toestand van de instelling die de ICB beheert of verkoopt.

 

Voorts is de ICB een buiten-balansproduct. Dat wil zeggen dat de ICB geen onderdeel uitmaakt van de boekhoudkundige balans – de middelen en verplichtingen – van de bank die de ICB verkoopt. De waarde van de ICB zelf wordt dan ook niet beïnvloed door de financiële toestand van de instelling die de ICB beheert of verkoopt.

 

Daarenboven zijn er nog een aantal beleggingstechnieken die de beheerder kan aanwenden om u als belegger een zekere bescherming van uw kapitaalinleg te bieden. Bij de beleggingen met een vaste looptijd bijvoorbeeld krijgt u na de afgesproken periode een vooropgesteld minimaal kapitaal terug. Vaak is dit het bedrag dat u aanvankelijk geïnvesteerd hebt.

 

Klik voor meer informatie over de beschermingsmaatregelen op het thema "Beschermingsfonds".

 

Tenslotte zijn er ook wettelijk na te leven bepalingen die moeten voorkomen dat er problemen ontstaan in een ICB. Zowel de ICB zelf als enkele externe partijen, waaronder de nationale toezichthouder, zien erop toe dat deze nageleefd worden. Voor een uitgebreide omschrijving van de interne en externe controles, klikt u op het thema "Toezicht".

 

Bij een ICB zijn verschillende interne en externe partijen betrokken (bijvoorbeeld de bewaarder, de commissaris-revisor, de Raad van Bestuur …). Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende partijen, klikt u op het thema "Partijen".

 

Al deze partijen werken natuurlijk in een wettelijk opgelegd kader. Zowel Europese als nationale wetten bepalen aan welke regels een ICB moet voldoen. Op Europees niveau zijn de UCITS-Richtlijnen van toepassing op ICB’s. Elke lidstaat zet deze richtlijnen zelf om in nationale regelgeving.

 

Als een ICB voldoet aan de Europese regels die volledig in nationaal recht omgezet zijn, spreken we van ICB’s met Europees paspoort, ook geharmoniseerde ICB's genoemd.

 

Daarnaast zijn er ICB’s die geen Europees paspoort hebben, maar nationaal geregeld zijn. Voordat er Europese richtlijnen werden ontwikkeld, hadden verschillende lidstaten immers al een eigen nationale wetgeving voor ICB’s. Een ICB is niet-geharmoniseerd als ze voldoet aan de wetgeving van een lidstaat, maar niet aan de Europese regels die in nationaal recht omgezet zijn. Hierbij dient u als belegger verder op te merken dat de Belgische overheid de nationale wetgeving zeer nauw heeft afgestemd op de Europese wetgeving zodat u als belegger dezelfde bescherming geniet.

 

Als u een uitgebreider overzicht wilt van het juridische aspect van een ICB, klik dan op "Juridisch kader". Zo komt u snel te weten hoe een ICB wettelijk geregeld wordt.

 

Een van de regels die bij wet vastgesteld zijn, is dat u als belegger toegang moet hebben tot "documenten" die u informatie geven over de ICB. De periodieke rapporten (het jaarverslag en het halfjaarverslag) laten bijvoorbeeld zien hoe de beleggingsportefeuille is samengesteld, hoe een ICB presteert en geeft een woordje uitleg van de beheerder over de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast hebt u ook toegang tot het eerder genoemde uitgifteprospectus. Dat document geeft u als belegger alle nodige informatie over onder meer de rechten, de kostenstructuur en risico’s die verbonden zijn aan een ICB. Het prospectus laat u toe op een goed geïnformeerde manier de ICB te kiezen die optimaal bij uw persoonlijke situatie past.

 

U hebt de keuze uit heel wat verschillende types van ICB’s. Er zijn bijvoorbeeld ICB's die voor het grootste deel beleggen in obligaties, terwijl andere vooral in aandelen beleggen. Elke ICB beantwoordt aan specifieke beleggersbehoeften. U vindt een volledig overzicht onder het thema "Types".