Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Definitie Enkele basisbeginselen

Enkele basisbeginselen

Een eerste kennismaking met enkele belangrijke basisbeginselen.

De Belgische wetgeving bevat een aantal belangrijke beginselen die van toepassing zijn op alle ICB's naar Belgisch recht:

  • De deelnemers in een gemeenschappelijk beleggingsfonds zijn enkel gehouden tot de schulden van het fonds ten belope van het netto-actief van het fonds en pro-rata van hun deelneming. Hetzelfde geldt voor de beleggingsvennootschappen waar de rechten van aandeelhouders en schuldeisers m.b.t. een compartiment, beperkt zijn tot de activa van dat bepaalde compartiment;

Opmerking: Een compartiment is een afgezonderd gedeelte van een bepaalde beleggingsvennootschap of van een bepaald gemeenschappelijk beleggingsfonds met een eigen beleggingsstrategie.

  • De wet bevat zeer gedetailleerde vereisten inzake de categorieën van toegelaten beleggingen waarin een ICB kan opteren te beleggen (de zgn. « eligible assets »);
  • De netto-opbrengsten van het gemeenschappelijk beleggingsfonds of van de beleggingsvennootschap worden vastgesteld en vervolgens uitgekeerd of gekapitaliseerd conform het beheerreglement of de statuten;
    Indien de netto-opbrengsten worden uitgekeerd onder de vorm van een dividend, dan spreekt men van een distributie-aandeel. Indien de netto-opbrengsten niet worden uitgekeerd maar gebruikt om opnieuw te beleggen (en zo de "netto-inventariswaarde" te verhogen), dan spreekt men van een kapitalisatie-aandeel.
  • Principieel hebben alle deelnemers gelijke rechten. Kortom, er mogen geen verschillende categorieën van deelbewijzen worden gecreëerd, tenzij op een wijze bepaald door Wet. Zo is de creatie van "aandelenklassen" wel wettelijk mogelijk gemaakt en creëren de meeste openbare beleggingsvennootschappen aandelenklassen;
  • Elke ICB wordt bestuurd of beheerd volgens het beginsel van de risicospreiding, in het uitsluitende belang van de houders van effecten die zijn uitgegeven door de ICB en op zodanige wijze dat een autonoom beheer van de ICB is verzekerd.

 

Compartimentering wordt - bij ICB's naar Belgisch recht - toegestaan in beleggingsvennootschappen en in gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Binnen deze compartimenten kunnen aandelencategorieën en aandelenklassen voorkomen. Schematisch kan men de volgende structuren bekomen, voor bijvoorbeeld een bevek of vastgoedbevak:

bevek - vastgoedbevak

 

Een belangrijk beginsel is tevens dat het beheer van de activa van de ICB wordt toevertrouwd aan specialisten die de opgehaalde bedragen in diverse financiële instrumenten beleggen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, vastgoedcertificaten, valuta's, termijnbeleggingen, enz.), overeenkomstig het beleggingsbeleid van de ICB dat in het prospectus staat beschreven en dat welomschreven regels van toegelaten beleggingen dient te volgen.