Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Documenten Technische en commerciële fiches

Technische en commerciële fiches

Een overzicht van de inhoud en doelstellingen van de technische- en commerciële fiches.

Inleiding

Zowel prospectussen als de periodieke rapporten vormen essentiële bronnen van informatie. Zij hernemen alle gegevens dewelke van belang kunnen zijn voor de belegger.

Elke ICB die haar deelbewijzen wenst te verhandelen in België dient haar prospectus, de essentiële beleggersinformatie en haar periodieke rapporten ter beschikking te stellen van de belegger. Dit is een wettelijke verplichting. Echter, niets verbiedt de ICB om andere bronnen van informatie - dewelke beknopter zijn - ter beschikking te stellen van de belegger. Dit kunnen technische- of commerciële fiches zijn.

 

Inhoud en doelstelling

De doelstelling van deze documenten is om op, 1 à maximaal 2 pagina's, de essentiële kenmerken van de belegging voor te stellen opdat de potentieel geïnteresseerde belegger in een oogopslag kan bepalen of deze belegging zijn aandacht verdiend of niet. Om dit te realiseren worden verschillende soorten van gegevens voorgesteld.

 

Enerzijds, statische gegevens zoals:

 • Wie is de beheerder van de ICB;
 • Wat zijn de kosten die geïnd worden aan de ICB te ondersteunen;
 • ...

 

Anderzijds, dynamische gegevens zoals:

 • De evolutie van de netto inventariswaarde over een bepaalde periode;
 • Rendementen over één of meerdere periodes;
 • Top bedrijven in de portefeuille van het beleggingsfonds;
 • Mening van analisten over de ICB en/of de sector in dewelke deze investeert;
 • ...

 

Men kan vaststellen dat het hier, in realiteit, gaat om gegevens die men reeds kan terug vinden in het geheel van het prospectus en de periodieke rapporten. Hier worden ze echter beknopter weergegeven gezien enkel de belangrijkste gegevens hernomen worden. Dit laat dus toe om te begrijpen dat de technische- en commerciële fiches een hulpmiddel zijn om snel de kenmerken van de belegging in te schatten. Gezien dit slechts een hulpmiddel is, komt dit zeker niet overeen als een uitgebreide raadpleging van het prospectus en de periodieke rapporten die toelaat om alle kenmerken van de investering te hernemen.

 

Controle door de toezichthouder

Het feit dat de technische fiche het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de periodieke rapporten - als bron van informatie aangaande de investering - niet kan vervangen, betekent echter niet dat de informatie die men erin terugvindt onbetrouwbaar zou zijn, of slechts gedeeltelijk of fout zou zijn. Immers, elke technische- en commerciële fiche dient onderworpen te worden aan een goedkeuringsprocedure door de "toezichthouder" dewelke er op zal toezien dat aan de minimumnormen qua presentatie en inhoud van de informatie wordt voldaan. Men kan er dus zeker van zijn dat een minimum standaard voldaan wordt.

Bijvoorbeeld, men kan vaststellen dat de rendementen gepresenteerd worden door dezelfde regels te volgen die gelden voor het prospectus en het jaarverslag. Derhalve is de informatie over dit onderwerp gemakkelijk te vergelijken van het ene document naar het andere, maar evengoed tussen een ICB en een andere. Men legt hier de focus op de transparantie en vergelijkbaarheid van de informatie opdat de beleggers in staat zijn om vergelijkingen te maken op basis van vergelijkbare gegevens.

 

Waarschuwingen en « Disclaimers »: met welk doel?

Let eveneens op de « Waarschuwingen » vermeld op de technische fiches, in overeenstemming met het toepasselijk recht. Deze teksten, die meestal in de vorm van een voetnoot verschijnen, zijn niet bedoeld om de promotor of de beheerder van een ICB van elke aansprakelijkheid te ontlasten indien de belegging niet zou opbrengen hetgeen de belegger gehoopt had. Integendeel, het betreft hier verklaringen die bedoeld zijn om de basisregels voor investeringen in financiële producten te herinneren aan de belegger. Bijvoorbeeld:

 • « Vooraleer in te schrijven, wordt de belegger uitgenodigd om de uitgegeven prospectus, de essentiële beleggersinformatie evenals de laatste periodieke rapporten van de ICB - dewelke, op eenvoudig verzoek, gratis ter beschikking zijn in elk agentschap van de bank - te consulteren ».
  Deze tekst herhaalt simpelweg dat het prospectus,
  de essentiële beleggersinformatie en de periodieke rapporten de enigste exhaustieve bronnen van informatie over de ICB zijn. Verder vermeldt de tekst eveneens waar men deze documenten kan bekomen;
 • « De hierboven getoonde rendementen houden niet rekening met de commissies en kosten bij uitgifte en inkoop van deelbewijzen ».
  Ervan uitgaande dat de technische- en commerciële fiches gegevens tonen omtrent het rendement, dient men op te merken dat deze rendementen geen rekening houden met de kosten die de belegger zal moeten betalen om in te schrijven (inschrijvingsvergoeding) en voor de terugkoop van zijn deelbewijzen (afkoopvergoeding). Hoewel dit logisch is, is het toch nuttig om dit te herhalen om zo elke verwarring - en verrassing - in dit verband te vermijden;
 • « De rendementen die hier voorgesteld worden, zijn gebaseerd op historische gegevens die geen garantie bieden voor de toekomstige prestaties van de investering ».
  Van zodra er gegevens worden gepresenteerd omtrent rendementen, is het nuttig om er aan te herinneren dat zij in geen geval mogen beschouwd worden als een garantie voor de toekomst. Een ICB die zeer mooie prestaties kan voorleggen in een bepaalde economische omgeving, zou haar opbrengsten kunnen zien dalen wanneer deze economische omgeving in kwestie zich in haar nadeel verandert.