Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Documenten Prospectus

Prospectus

Een overzicht van de inhoud van het prospectus evenals de doelstelling ervan.

Samenvatting

« Het prospectus moet alle nodige gegevens bevatten om de belegger in staat te stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over de voorgestelde belegging.

Het prospectus wordt als wettelijk verplicht document, vóór het sluiten van een overeenkomst, kosteloos aangeboden aan de belegger. Dit document verschaft de investeerder een uitgebreide beschrijving van enerzijds alle betrokken ondernemingen bij de ICB (zoals de beheerder, de bewaarder, ...). Anderzijds worden de specifieke productkenmerken van de ICB(-compartimenten) opgesomd, onder meer:

 • voorstelling van de ICB en compartimenten;
 • organen van de ICB;
 • doelstelling en beleggingsbeleid (in welke beleggingsinstrumenten geïnvesteerd wordt en dit binnen de krijtlijnen van de doelstelling);
 • kosten (beheerkosten, vergoeding voor de financiële dienst, toetredingskosten, ...);
 • risico dat is verbonden aan een ICB of een compartiment.

Een ICB(-compartiment) wordt pas op de lijst van openbare ICB's ingeschreven wanneer de toezichthouder het uitgifteprospectus heeft goedgekeurd. »

 

Inleiding

Om op een denkbeeldige wijze te spreken zou men het prospectus kunnen vergelijken met een boek hetwelk het « investeringsprogramma » van de betreffende ICB bespreekt. Het bevat een waaier van informatie dewelke van belang is (kan zijn) voor de beleggers, meer bepaald:

 • Algemene informatie van de ICB;
 • Informatie die toelaat om de verschillende tussenkomende partijen te identificeren (de beheerder van de ICB, de "bewaarder", de "distributeur", ...);
 • Informatie omtrent de kosten die rechtstreeks toegerekend worden aan de belegger (verhandelingskosten) of die toegerekend worden aan de ICB (beheerkosten, administratieve kosten, kosten van de bewaarder, ...);
 • Informatie omtrent de fiscaliteit van de ICB;
 • Informatie omtrent de fiscaliteit van toepassing op de belegger en verbonden aan zijn belegging;
 • Informatie omtrent het beleggingsbeleid dat de ICB dient te volgen;
 • Informatie omtrent de diverse risico's verbonden aan een investering in de ICB;
 • Informatie omtrent het risicoprofiel van de belegger;
 • Informatie omtrent de gegevens die jaarlijks herzien kunnen worden, zoals: de performantie van de ICB in het verleden of het globaal kostenpercentage gedragen gedurende de laatste boekjaren.

 

Het prospectus dient opgesteld te worden voor elke ICB (zowel voor een gemeenschappelijk beleggingsfonds als voor een beleggingsvennootschap).

Het prospectus dient gratis ter beschikking gesteld te worden van de potentiële beleggers.

 

Doelstelling van het document

Het prospectus heeft als doel om de belegger toe te laten zich op een precieze manier en conform aan de realiteit te informeren over de aard en de kenmerken van de belegging dewelke hij viseert. Hierbij dient hij kennis te kunnen nemen van o.a.: de diverse belanghebbenden, de financiële producten waarin de beheerder zijn geld zal investeren, de kosten, de investeringsrisico's, enz. De informatie vermeld in het prospectus laat de belegger dus toe om een onderbouwd oordeel te vellen over de beleggingen die aan hem/haar voorgesteld worden, met inbegrip van de investeringsrisico's en de rechten verbonden aan de effecten.

Bovendien is het essentieel om onmiddellijk vast te stellen dat prospectussen van openbare ICB's naar Belgisch recht opgesteld moeten worden volgens de wettelijk voorziene regels - dewelke uitermate precies, compleet en strikt zijn. Dit heeft als gevolg dat alle prospectussen van de openbare ICB's naar Belgisch recht een vergelijkbare inhoud bevatten, zowel op het niveau van de betekenis als de vorm. De doelstelling is om een optimale vergelijkbaarheid te bekomen tussen de informatie van verschillende ICB's om zo de markt van dit type financiële producten transparanter te maken.

Gegeven het kader van het vrij circuleren van producten en diensten op Europees niveau, is het enige wat de Belgische wetgeving doet het concreet van toepassing maken van die regels die gelden voor 'alle openbare ICB's van lidstaten die gecommercialiseerd willen worden in andere lidstaten'. Ondanks het feit dat elke lidstaat een zekere speelruimte heeft in het concretiseren van deze Europese principes, betreft het effectief een vergelijkbaarheid van de gegevens op Europees niveau die nagestreefd wordt. Het prospectus van een Luxemburgse of Ierse ICB - bestemd voor verhandeling in het buitenland - zal niet veel verschillen van de Belgische standaard en zal gemakkelijk vergeleken kunnen worden.

 

Controle door de toezichthouder

Principe

Prospectussen zijn onderworpen aan het toezicht van de "toezichthouder". Het complete prospectus en zijn actualiseringen dienen goedgekeurd te worden door de toezichthouder vooraleer deze publiek gemaakt mogen worden. Prospectussen dienen te vermelden dat ze werden goedgekeurd door de toezichthouder maar ze dienen eveneens te vermelden dat deze goedkeuring in geen enkel geval een oordeel is over de opportuniteit en de kwaliteit van de belegging.

Doch, dit laatste dient niet begrepen te worden alsof de toezichthouder geen verplichting treft aangaande de inhoud van het document. De toezichthouder controleert of de gepresenteerde informatie correct is en of deze wordt weergegeven op een manier die conform is aan de wettelijke bepalingen. Maar dit wil niet zeggen dat de toezichthouder deze investering aanbeveelt. Een investering kan niet op een abstracte manier aanbevolen worden. Men dient altijd na te gaan of deze belegging is aangepast aan zijn specifieke situatie. Een investering kan heel goed bestemd zijn voor een bepaalde belegger maar niet voor een andere.

 

Uitzonderingen:

Sommige actualisaties van prospectussen mogen uitgevoerd worden zonder dat hiervoor de goedkeuring van de toezichthouder vereist is. De rode draad bij deze veranderingen is dat zij ofwel neutraal ofwel voordeliger zijn voor de belegger. Men denkt hierbij vooral aan de verminderingen van bepaalde kosten, aan een aanpassing van de maatschappelijke zetel van de "beheervennootschap" of van de ICB (voor zover deze in België blijft). In geen enkel geval mag het hier om een aanpassing gaan die nadelig kan zijn voor de belegger ten opzicht van zijn initiële situatie.

Deze uitzonderingen worden expliciet opgelijst in de wetgeving. Naast deze oplijsting laat de wetgever, sinds eind 2008, de toezichthouder toe om een lijst op te stellen van andere actualisaties voor dewelke geen goedkeuring vereist is op voorwaarde dat zij betrekking hebben op niet-essentiële informatie die geen invloed heeft op de aard van de ICB of haar beleggingsbeleid. Voor meer informatie, zie de "CBFA mededeling 2009/05".

In ieder geval dient de toezichthouder altijd geïnformeerd te worden over de aangebrachte wijzigingen.

 

Inhoud van het prospectus

Zowel de presentatie als de inhoud van het prospectus moet voldoen aan een reeks van zeer precieze criteria, vastgelegd door de wetgeving, dewelke identiek zijn voor alle openbare ICB's. Dankzij deze gemeenschappelijke structuur zal de informatie opgenomen in het prospectus van een ICB gemakkelijk te vergelijken zijn met deze van een andere ICB.

Vooraf is het wel belangrijk om te weten dat de structuur van prospectussen lichtjes kan verschillen afhankelijk van de "juridische indeling van de ICB", namelijk: of het een gemeenschappelijk beleggingsfonds, een beleggingsvennootschap zonder compartimenten of een beleggingsvennootschap met compartimenten betreft. De informatie blijft voor het grootste deel identiek en de beleggersbescherming dewelke zij bieden is volledig gelijkaardig.

 

<<< 1. HET VOLLEDIGE PROSPECTUS >>>

Het volledige prospectus is een document dat bestemd is voor de belegger om deze op een zeer precieze manier te informeren over de ICB waarin hij/zij overweegt te beleggen. Dankzij deze hoeveelheid informatie, kan de investeerder een wel overwogen beslissing maken.

 

Type van informatie volgens inhoud:

De inhoudelijke informatie vermeld in het volledige prospectus kan opgedeeld worden in verschillende categorieën.

 

Informatie omtrent de ICB

Dit eerste deel van het volledige prospectus laat de belegger toe om een hoeveelheid aan algemene informatie te verzamelen over de ICB. Of het nu een gemeenschappelijk beleggingsfonds of een beleggingsvennootschap zonder compartimenten of een beleggingsvennootschap met compartimenten betreft, de informatie omtrent de ICB kan aanzien worden als een soort « identiteitskaart » van de ICB.

Men treft hier onder andere - maar niet exclusief - de volgende algemene informatie:

  • De benaming van de ICB;
  • De juridische vorm van de ICB;
   Een beleggingsvennootschap kan de vorm aannemen van een naamloze vennootschap (NV) of van een commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA). Gezien een gemeenschappelijk beleggingsfonds geen juridische persoonlijkheid heeft, is deze rubriek niet van toepassing op haar.
  • Oprichtingsdatum van de ICB;
  • Bestaansduur van de ICB;
   Dit kan zowel een beperkte als onbeperkte duur zijn.
  • Maatschappelijke zetel van de ICB;
   Enkel van toepassing voor de beleggingsvennootschap.
  • Hoofdkantoor;
  • Statuut van de ICB;
   Dit betreft een zeer belangrijk gegeven voor de belegger. Het geeft immers aan of de ICB een beleggingsvennootschap is of een gemeenschappelijk beleggingsfonds, en of de ICB gekozen heeft om haar beleggingen in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de "Richtlijn 2009/65/EG". Indien dit laatste het geval is, dan bezit de ICB een Europees paspoort, zoniet bezit de ICB geen Europees paspoort. Enkel indien men een Europees paspoort bezit kan men zijn deelbewijzen verhandelen in het buitenland.
  • De natuurlijke personen aan wie de "effectieve leiding" van de ICB werd toevertrouwd;
  • Beheertype;
   Het kan hier gaan over een "zelfbeheerde" beleggingsvennootschap of een "niet-zelfbeheerde" ICB die haar beheer toevertrouwd heeft aan een beheervennootschap. Voor het gemeenschappelijk beleggingsfonds vermeldt men eenvoudig de beheervennootschap.
  • De "distributeur";
   Hierdoor kent de belegger diegene die zich bezighoudt met de verhandeling van de producten van de ICB.
  • De "financiële dienst";
   Hierdoor kent de belegger diegene die de rol van financiële dienstverlening op zich neemt aangaande de deelbewijzen van de ICB.
  • De "beursnotering";
   In de veronderstelling dat de ICB beursgenoteerd is, dan dient men onder deze rubriek te vermelden op welke markt(en) de deelbewijzen verhandeld worden.
  • De "bewaarder";
   Hierdoor kent de belegger de entiteit die de activa van de ICB bewaakt, bepaalde handelingen en controletaken uitvoert.
  • De "commissaris";
   Hierdoor kent de belegger de identiteit van de commissaris - deze is o.a. verantwoordelijk voor de controle van de vergelijkbaarheid tussen de ICB's.
  • De promotor;
   Het betreft hier een financiële- of bankengroep die aan de oorsprong staat van het oprichten van de ICB.
  • Kapitaal;
   Hier wordt vermeld dat het kapitaal van een beleggingsvennootschap niet minder mag bedragen dan 1.200.000 EUR.
  • Regels voor de waardering van de activa;
   Dit deel informeert de belegger over hoe de boekhouders - die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de rekeningen van de ICB - een waarde aan elk actiefelement in de portefeuille toekennen. Voor bijkomende informatie kan men "hier" klikken.
  • Afsluitingsdatum van de balans;
   bv. 31 december.
  • Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten;
   Hier worden de regels vermeld die bepalen hoe het financieel resultaat van de ICB wordt uitgekeerd, namelijk via: distributie van dividenden of kapitalisatie.
  • Fiscaal regime;
   Hier wordt het fiscaal regime besproken dat van toepassing is op de ICB (bv. de jaarlijkse taks van 0,08% op het totaal netto actief op het einde van het jaar) evenals het fiscaal regime dat van toepassing is op de belegger (bv. de bevrijdende roerende kwijting van 15% op het bruto dividend).
  • Een reeks aanvullende inlichtingen;
   Bv. plaats en datum van de "gewone algemene aandeelhoudersvergadering", naam van de bevoegde controle instantie, verantwoordelijke personen aangaande de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigde prospectus, ... .

 

Deze gegevens zijn, algemeen gezien, gezamenlijk tussen een gemeenschappelijk beleggingsfonds, een beleggingsvennootschap zonder compartimenten en een beleggingsvennootschap met compartimenten.

Echter, bepaalde verschillen bestaan tussen een gemeenschappelijk beleggingsfonds en een beleggingsvennootschap. Deze verklaren zich voornamelijk door het feit dat het gemeenschappelijk beleggingsfonds geen rechtspersoonlijkheid bezit, hetgeen natuurlijk invloed heeft op de inhoud van het prospectus. Het hoofdgevolg van het ontbreken van deze rechtspersoonlijkheid is dat het gemeenschappelijk beleggingsfonds geen "Raad van Bestuur" heeft en dat zij bijgevolg een beheervennootschap moet aanstellen die de totaliteit van de beheertaken voor haar zal uitvoeren en haar zal vertegenwoordigen voor alle handelingen aangaande het leven van de ICB. De beheervennootschap is in zekere zin de rechter hand van het gemeenschappelijk beleggingsfonds. Daardoor stelt het volledige prospectus van een gemeenschappelijk beleggingsfonds een reeks bijkomende informatie ter beschikking aangaande de beheervennootschap (naam, juridische vorm, maatschappelijke zetel, hoofdzetel, oprichtingsdatum, bestaansduur, een lijst van de andere ICB's die zij beheert, Raad van Bestuur, natuurlijke personen belast met de effectieve leiding, commissaris, geplaatst kapitaal).

Opmerking: In de volgende punten zal het prospectus verschillen afhankelijk van het feit of het hier een gemeenschappelijk beleggingsfonds of een beleggingsvennootschap zonder compartimenten of een beleggingsvennootschap met compartimenten betreft. Voor deze laatste dienen onderstaande punten per compartiment gedetailleerd te worden.

 

Informatie omtrent de beleggingen

Dit tweede deel van het prospectus informeert de belegger over de beleggingen van de ICB. Het betreft een essentieel onderdeel van het prospectus. Immers, het is in het algemeen de informatie over de beleggingen die de investeerder toelaat om te beslissen om al dan niet in deze ICB te investeren. Hierna worden de verschillende aspecten geanalyseerd.

  • Objectieven van de ICB;
   Zij informeren de belegger over de resultaten dewelke de ICB tracht te bereiken over haar beleggingen heen, inclusief de financiële objectieven (zoals beschreven in de wetgeving - "Bijlage 5 van de CBFA Circulaire ICB 2005/1"). Andere elementen kunnen hier ook gepreciseerd worden (bv. het bestaan van een kapitaalgarantie, het bestaan van een kapitaalsbescherming, ...).
  • "Beleggingsbeleid" van de ICB;
   Deze afdeling bevat een hoeveelheid aan cruciale informatie voor de belegger (waarvan hierna de belangrijkste kort worden toegelicht).
   Ten eerste, vermeldt zij de activa categorieën waarin de ICB mag investeren (bv. aandelen, obligaties, ...). Verder bepaalt zij welke handelingen zijn toegelaten op afgeleide financiële instrumenten (bv. opties, swaps, repo's, ...). Daarnaast informeert zij de belegger, indien dit het geval kan zijn, omtrent een eventuele benchmark (dewelke als referentie zal dienen voor de prestatie - zie "Bijlage 5 van de CBFA Circulaire ICB 2005/1") of index dewelke gevolgd zal worden. De ICB vermeldt in welke activa categorieën zij voornamelijk zal investeren.
   Kortom, het beleggingsbeleid bevat niet enkel economisch getinte informatie maar spreekt ook over sociale, ethische en milieu gerelateerde aspecten aangezien men het volgende moet vermelden « de mate waarin sociale, ethische- en milieuoverwegingen in aanmerking worden genomen bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van de ICB - zie "Bijlage 5 van de CBFA Circulaire ICB 2005/1" ».
   Dit deel omschrijft dus het beleid dat de beheerder moet volgen in het uitvoeren van beleggingen ten behoeve van de ICB. In de mate dat deze beleggingspolitiek een doorslaggevend element is voor de belegger om zijn beslissing - om al dan niet in een ICB te investeren - op te baseren, is het logisch dat deze beleggingspolitiek op een precieze en duidelijke manier moet omschreven worden en dat het respecteren van dit deel van het programma door de beheerder essentieel is.
   Omtrent deze rubriek, kan men eveneens informatie terugvinden bij de "periodieke rapporten".
  • Risicoprofiel van de ICB;
   Sommige beleggingen zijn risicovoller dan andere. Daarom is een beschrijving van het risicoprofiel van de ICB uitermate belangrijk voor de investeerder. Het duidt immers de meest significante en pertinente risico's aan voor de belegger in ICB-deelbewijzen en dit op basis van hun mogelijke effecten en hun kansen - zie "Bijlage 5 van de CBFA Circulaire ICB 2005/1". (Bv. "marktrisico", "kredietrisico", "liquiditeitsrisico", "inflatierisico", "rendementsrisico", ...).
   De beoordeling van het risicoprofiel van een compartiment is gebaseerd op een aanbeveling van BEAMA die zij in onderling overleg heeft uitgewerkt met de toezichthouder - voor meer informatie "klik hier". Deze risicoklassering vergemakkelijkt eveneens het vergelijken van prospectussen van verschillende ICB's.
  • Risicoprofiel van de belegger.
   Een beschrijving van het risicoprofiel van de belegger in een ICB is onmisbaar voor deze belegger om de juiste keuze te maken aangaande zijn beleggingen.

 

Informatie van economische aard

De informatie van economische aard kan onderverdeeld worden in drie delen.

Ten eerste, de commissies en kosten. Deze informatie, gepresenteerd in de vorm van tabellen, laat de belegger toe om een algemeen zicht te hebben op de commissies en kosten dewelke worden gedragen door de ICB of door hem/haar zelf. Een voorbeeld van kosten gedragen door de belegger zijn de verhandelingskosten. Enkele voorbeelden van kosten gedragen door de ICB zijn: de beheerkosten, de administratieve kosten, de bewaarderskosten, ... . Men treft eveneens in de tabel - aangaande de kosten die de ICB zal dragen - een rubriek getiteld « Andere kosten - schatting » aan. Deze rubriek laat toe om - zonder voor onbepaalde tijd de lijst van kosten uit te breiden en ter naleving van de transparantie - het bestaan van andere kleinere kosten die de ICB zal dragen te vermelden. Deze zijn talrijk en het kan hier zowel over kosten gaan aangaande de publicatie van de "netto inventariswaarde" als over eventuele kosten om een consultant te contacteren aangaande juridische kwesties, ... . Doch, deze rubriek mag niet gebruikt worden om de gemaakte kosten - die geen belang hebben voor de aandeelhouders - in te klasseren. De "commissaris" zal hierop toezien.

Ten tweede, vermeldt men de mogelijkheid (of niet) om soft commissies te betalen. Soft commissies zijn niet-monetaire voordelen toegestaan aan de onderneming door een derde. Voor zover de "beheervennootschap" moet handelen in het beste belang van de aandeelhouders van de ICB, moet zij bekendmaken of zij een voordeel ontvangen heeft van deze aard. Indien dit het geval is, dan dient zij te verklaren wat zij doet of zal doen om eventuele belangenconflicten - die kunnen ontstaan uit de toekenning van dergelijke voordelen - te vermijden.

Tenslotte, dienen de vergoedingsovereenkomsten (ook wel 'fee-sharing agreements' genoemd) vermeld te worden indien deze bestaan. Dit opnieuw om eventuele belangenconflicten te voorkomen en te beheren. Dit zijn overeenkomsten voor de terugkeer van de vergoeding toegekend door de beheerder aan andere stakeholders, zoals een distributeur.

Dergelijke informatie dient gepubliceerd te worden volgens een vast schema opgelegd door de wetgeving. Alle openbare ICB's naar Belgisch recht dienen deze regels te volgen, dit om de vergelijkbaarheid van de gegevens tussen ICB's onderling te verhogen.

 

Informatie aangaande deelbewijzen en hun prijsbepaling

De volgende gegevens worden ter beschikking gesteld van de belegger:

  • Het type van deelbewijzen dat publiek aangeboden wordt;
   Hierdoor weet de belegger of de deelbewijzen die publiek worden aangeboden « op naam » zijn of « aan toonder en gedematerialiseerde », evenals of het kapitalisatie- dan wel distributieaandelen zijn.
  • De aandelenklasse;
   Hierdoor weet de belegger of het hier om een klassieke klasse gaat, dan wel een institutionele, of ... .
  • De munteenheid waarin de "netto inventariswaarde" wordt uitgedrukt;
  • De distributie van dividenden;
   Indien het om distributieaandelen gaat, dan wordt de belegger hier geïnformeerd omtrent hoe en wanneer deze dividenden worden uitgekeerd.
  • Stemrecht van de deelnemers;
  • Vereffening van de beleggingsvennootschap;
  • Periode/dag van de initiële inschrijving;
  • Initiële inschrijvingsprijs;
  • Berekening van de netto inventariswaarde;
   Hier wordt de berekeningswijze uitgelegd evenals de frequentie waarmee de nette inventariswaarde wordt berekend.
  • Modaliteiten aangaande de inschrijving en de terugkoop van deelbewijzen;
   Dit is nodig om enkele data te kunnen bepalen zoals: de sluitingsdatum van de orders, de publicatiedatum van de netto inventariswaarde, de datum waarop de netto inventariswaarde werd berekend evenals de betalingsdatum of de terugbetaling van aanvragen. Kortom, het verschaft de belegger informatie over de procedure van inschrijving en terugkoop van deelbewijzen.
  • Opschorting van de terugbetaling van deelbewijzen.
   In enkele uitzonderlijke gevallen, kan men beslist hebben om de mogelijkheid voor de vraag tot terugbetaling van deelbewijzen op te schorten - terwijl de terugbetaling normaal gezien mogelijk zou geweest zijn. Een voorbeeld van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden is een faling van het computersysteem ter berekening van de netto inventariswaarde en bijgevolg ook ter bepaling van de prijs waaraan de deelbewijzen worden ingekocht door de ICB.

 

Jaarlijks herzienbare informatie

De jaarlijks herzienbare informatie informeert de belegger over verschillende onderwerpen die hem sterk aanbelangen, namelijk: het synthetisch risico, historische rendementen per categorie van deelbewijzen, de totaal uitstaande kosten, de omloopsnelheid van de portefeuille.

Deze gegevens hebben betrekking op het boekhoudjaar voorafgaand aan de afsluiting. Bv. indien het gaat om een afsluiting op 31 december 2008 dan slaat de jaarlijks herzienbare informatie op de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2008. Zij worden ook direct verwerkt in het "jaarverslag" van de ICB, dewelke deze ook vermeld.

 

Hierna worden deze verschillende elementen in meer detail bekeken:

  • De "wettelijke risico indicator";
   Deze indicator laat de belegger toe om een precies idee te hebben over het risiconiveau van de ICB. Dit risico kan variëren op een schaal tussen 1 en 7 waarbij 1 aanzien wordt als het kleinste risico en 7 als het grootste risico. Op basis van deze schaal kan de belegger bijgevolg het risico inschatten waaraan zijn belegging werd blootgesteld gedurende het afgelopen jaar.
  • De historische rendementen per categorie van deelbewijzen;
   Deze sectie bevat meerdere gegevens dewelke de investeerder kan gebruiken om zich een beeld te vormen van de rendementen die de ICB in het verleden behaalde. Zo bevat deze afdeling een staafdiagram met het jaarlijks rendement van de ICB voor de zes voorgaande jaren. Dit diagram wordt aangevuld met een tabel dewelke historische prestaties weergeeft - en dit door procentueel de gecumuleerde prestaties van de ICB voor te stellen over de standaardperiodes, zijnde: 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
   Ter herhaling is het het vermelden waard om er op te wijzen dat deze cijfers duiden op het verleden en onder geen beding mogen geïnterpreteerd worden als een indicator voor toekomstige rendementen. Immers, het rendement van een belegging is afhankelijk van de economische- en financiële context dewelke onmogelijk vooraf te voorspellen is.
  • De totale kosten versus omvang;
   De « totale kosten versus omvang » geven - in de vorm van een percentage - het totaal van de kosten - dewelke de ICB gedurende het boekjaar in kwestie heeft gekend - weer ten opzicht van het totaal netto actief.
  • De omloopsnelheid van de portefeuille.
   De omloopsnelheid van de portefeuille wordt weergegeven in een tabel. Aangaande deze ratio's dient men op te merken dat een cijfer dicht bij 0% aangeeft dat de transacties uitsluitend uitgevoerd werden in functie van inschrijvingen of terugbetalingen. Dit betekent dus dat de beheerder voornamelijk activa heeft aangekocht of verkocht omdat ofwel de investeerders zich op deelbewijzen hebben ingeschreven - waardoor er contanten werden ingebracht om te investeren - ofwel de investeerders een terugbetaling gevraagd hebben van hun deelbewijzen - waardoor er activa verkocht moesten worden om over cash geld te beschikken om te investeerder terug te betalen. Daarentegen duidt een negatief percentage er op dat de inschrijvingen en terugbetalingen slechts tot een beperkt aantal transacties hebben geleid, of zelfs tot geen enkele.

 

Voor meer informatie omtrent de jaarlijks herzienbare informatie, klik "hier". Merk echter op dat ook in deze gevallen - net zoals in de andere - de gegevens op een extreem gestandaardiseerde wijze moeten gepresenteerd worden, volgens de regels opgelegd door de wetgeving, en dit zowel naar de vorm als naar de inhoud. Indien het cijfermatige gegevens betreffen, dan wil men voorkomen dat met deze getallen eender wat kan aangetoond worden en men wil er zich van verzekeren dat de vergelijkbaarheid met andere ICB's gegarandeerd blijft.

 

Conclusie

Het prospectus bevat een veelheid aan interessant informatie voor de belegger. Zijn kennisneming kan dus niet verwaarloosd worden. Immers, het laat de belegger toe om zich een zeer precies beeld te vormen dat conform is aan de realiteit aangaande de natuur en de kenmerken van de geviseerde belegging. Na alle doorlopende inlichtingen in het prospectus onderzocht te hebben en vergeleken te hebben met andere, kan de belegger een gefundeerd oordeel vellen over de beleggingen dewelke aan hem worden voorgesteld. Dit alles dient de belegger toe te laten om die investering(en) te kiezen dewelke hem/haar het best lijkt aan te sluiten bij zijn/haar persoonlijke situatie.

Het is goed om te beseffen dat de eisen aangaande de vergelijkbaarheid van de verstrekte informatie, zowel op Belgisch- als op Europees niveau, bedoeld zijn om de belegger te helpen om duidelijk - doorheen de massa van de informatie die hem/haar meegedeeld wordt - te zien.

Het is evident dat deze documenten een reeks van complexe informatieve elementen opnemen die niet iedereen per se op een eenvoudig manier kan begrijpen. Hier komt de bankier van de belegger op de voorgrond. De belegger dient niet te aarzelen om aan de bankier alle vragen te stellen die hij/zij kan bedenken tijdens het lezen van een document zoals het prospectus.