Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Documenten

Algemene inleiding

Een overzicht van de verschillende documenten evenals de achterliggende reden voor het ontstaan van deze documenten.

Inleiding

De deelbewijzen van de openbare ICB's zijn financiële producten die aan het grote publiek gericht zijn en hen toelaten om te investeren in zeer gevarieerde producten zoals: verschillende soorten aandelen, obligaties, valuta, derivaten, gestructureerde producten, ... of zelfs combinaties van deze verschillende producten.

De producten zijn gericht op beleggers die wensen te investeren in een belegging die optimale prestaties biedt. Ze hebben niet noodzakelijk een grondige kennis van financiële markten en producten noch van de risico's en kansen die hiermee gepaard gaan. Dit terwijl deze markten en producten met hun bijhorende risico's en kansen van wezenlijk belang zijn gegeven hun directe invloed op de prestaties van de investering.

Geconfronteerd met financiële producten van een grote diversiteit en (soms ook) complexiteit, moeten er aan de investeerders - van wie het niveau van financiële kennis zeer variabel is - de nodige instrumenten ter beschikking gesteld worden opdat deze kunnen oordelen of een belegging in een ICB bij hen past. Ze zullen daarom ook bij het te gelde maken van hun belegging de performantie en het rendement hiervan moeten kunnen evalueren.

 

Beschikbare documenten

Het is in deze optiek dat voor de potentiële beleggers in ICB's er een serie documenten ter beschikking gesteld worden, meer bepaald:

 

Onze doelstelling is om hierna kort de objectieven en de inhoud van deze documenten te schetsen evenals de verschillende types van controle dewelke ze moeten ondergaan vooraleer ze beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Uiteindelijk willen wij de lezer enkele rode draden aanbieden waardoor deze in de bovenstaande documenten de informatie kan vinden die van belang zijn voor hem/haar.

Belangrijk hierbij is dat ICB’s de bepalingen moeten naleven inzake de informatieverstrekking aan de beleggers. Zo zijn zij enerzijds verplicht tot het publiceren van een uitgifteprospectus waarvan de belangrijkste gegevens permanent worden bijgewerkt en dienen zij anderzijds voor een continue informatieverstrekking te zorgen door de publicatie van een jaarverslag en een halfjaarlijks verslag. Daarnaast staat het de ICB vrij om nog bijkomende commerciële en technische documenten aan te bieden.

 

Voor een overzicht aangaande de bijhorende wetgeving "klik hier".

 

Conclusie

Op basis van de bovenstaande beschrijving van de verschillende informatieve documenten die beschikbaar zijn voor de beleggers kan men vaststellen dat er geen tekort is aan informatie bronnen.

De Belgische wetgeving omkadert ook strikt gezien enkel de ontwikkeling en verspreiding van deze informatiebronnen om ervoor te zorgen dat de vergelijkbaarheid tussen de verschillende ICB's verzekerd wordt. Verder wordt hierdoor vermeden dat men geconfronteerd wordt met een oerwoud van gegevens en documenten waarbinnen eenzelfde type informatie op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.

 

Twee elementen zijn echter niet altijd beschikbaar:

  • Sleutels om de investeerder te helpen de informatie in deze documenten te begrijpen en om een onderscheid te maken tussen wat essentieel is en wat secundair;
  • Een leidraad dewelke de belegger toelaat om de informatie die hem interesseert terug te vinden in de verschillende documenten.

Dit zou als gevolg hebben dat de belegger de kernkenmerken van zijn investering niet begrepen heeft wat kan leiden tot een groot risico op frustratie indien het verwachte rendement niet gerealiseerd wordt. Deze tekst tracht hieraan onder andere zijn steentje bij te dragen zodat potentiële investeerders zich ten gronde kunnen informeren over de diverse documenten en de gebruikte terminologie.