Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Juridisch kader Categorieën van toegelaten beleggingen voor een ICB

Categorieën van toegelaten beleggingen voor een ICB

Een overzicht van de toegelaten beleggingen met de opdeling naar geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde ICB(E)'s.

Categorieën van toegelaten beleggingen

Dit omhelst een wel zeer technisch onderdeel van de ICB-wetgeving met name de bepalingen van de wet en zijn uitvoeringsbesluit die oplegt aan de beheerders van de ICB's dat zij voor de belegging van de financiële middelen die de ICB heeft opgehaald bij haar investeerders, dienen te opteren voor één van de categorieën van toegelaten beleggingen die de wet en zijn uitvoeringsbesluit duidelijk definieert.

Artikel 7 van de "Wet van 3 augustus 2012" bevat de volgende hoofdcategorieën:

  • 1° Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (de zgn. geharmoniseerde ICBE's);
  • 2° Financiële instrumenten en liquide middelen;
  • 3° Grondstoffen, opties en termijncontracten op grondstoffen;
  • 4° Opties en termijncontracten op effecten,deviezen en beursindexcontracten;
  • 5° Vastgoed;
  • 6° Hoogrisicodragend kapitaal;
  • 7° Schuldvorderingen in het bezit van derden en overgedragen aan de instelling voor collectieve belegging bij een overdrachtsovereenkomst onder de voorwaarden en volgens de regels die door de Koning zijn vastgesteld;
  • 8° Financiële instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
  • 9° Andere door de Koning toegelaten beleggingen.

 

In de artikelen 47 tot en met 87 van het "Koninklijk Besluit van 12 november 2012" worden de eerste twee categorieën verder uitgewerkt en gedefinieerd.

Het beleggingsbeleid van een ICB zal dus steeds gestoeld zijn op deze categorieën.

Het toezicht op de naleving van deze beleggingsregels gebeurt door de toezichthouder.

 

Europese grondslag

Deze Belgische regels zijn gebaseerd zijn op Europese regels, namelijk op de Richtlijn 2009/65/EG van de Commissie van 13 juli 2009.

De doelstelling van deze Europese regels is het bekomen van een harmonisatie tussen de lidstaten waardoor ICB's vlot verhandelbaar dienen te worden in een Europese omgeving.

 

Geharmoniseerde ICBE's versus niet-geharmoniseerde ICB's

Voor wat betreft de geharmoniseerde ICBE's controleert de toezichthouder van de thuisstaat van de ICB de naleving van deze beleggingsregels zonder dat de toezichthouder van de andere lidstaat waar deze ICB ook verhandeld wordt, dit ook nog eens dient over te doen. Dit is een belangrijk onderdeel van het zgn. "Europese Paspoort" van de betrokken ICB.

Voor wat betreft de niet-geharmoniseerde ICB's (zij die beleggen in de categorieën 2° t.e.m. 9° en niet beschikken over het zgn. 'Europees Paspoort') geldt dat de toezichthouder van de lidstaat waar men deze ICB wil verhandelen, dit moet toestaan.