Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Partijen

Algemeen overzicht van de betrokken partijen van een ICB

Een algemeen overzicht van de betrokken partijen bij een ICB.

De betrokken partijen van een ICB kunnen opgedeeld worden naar interne partijen van een ICB en externe partijen van een ICB. Bij de interne partijen is er een hiërarchische ordening waarbij de Algemene Vergadering het hoogst geplaatst staat en de effectieve leiding het laagst geplaatst staat.

 

Intern

De interne partijen van een ICB zijn:

  • "Effectieve leiding" - deze bestaat uit alle personen die onder om het even welke naam of in om het even welke hoedanigheid (bestuurder, zaakvoerder, directeur, …) deelnemen aan het feitelijk bestuur of het beleid van de onderneming, of die een reële invloed hebben op de feitelijke leiding van de onderneming;
  • "Raad van Bestuur" - dit is het hoogste leidinggevende bestuursorgaan van de ICB. Echter, zij dient wel verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (evenals aan de Commissaris(sen)-revisor(en) en de toezichthouder);
  • "Algemene vergadering" - op basis van de statuten dient de Raad van Bestuur minimaal eenmaal per jaar verantwoording en rekenschap afleggen aan de aandeelhouders (zijnde de houders van de deelbewijzen). Dit gebeurt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waar er een verslag wordt gegeven, door de Raad van Bestuur, aangaande de gang van zaken. Hier wordt ook gestemd over hoe de eventuele winst wordt verdeeld evenals over de benoeming of het ontslag van leden van de Raad van Bestuur.

 

Extern

De externe partijen van een ICB zijn:

  • "Beheervennootschap" - dit is een vennootschap dewelke als hoofdactiviteit heeft het beroepsmatig collectief beheren van portefeuilles van ICB's, als bijkomende activiteiten mag een beheervennootschap ook individuele portefeuillebeheer aanbieden (kortom, het geld van één enkele klant beheren) of beleggingsadvies verlenen;
  • "Commissaris-revisor" - dit is een onafhankelijke expert die namens de aandeelhouders belast is met het controleren van de rekeningen van de ICB;
  • "Bewaarder" - dit is een instelling dewelke instaat voor a) het materieel bewaren van de effecten van een ICB, b) het verrichten van transacties met betrekking tot de activa van de ICB, de inning van de dividenden en interesten uit activa alsmede de uitoefening van de inschrijvings- en toekenningsrechten daaraan verbonden en c) de uitvoering van elke andere instructie van de ICB. De bewaarder (ook wel depositaris genoemd) heeft ook enkele controlefuncties. Enkel instellingen die onder de controle van de toezichthouder vallen kunnen bewaarder van een ICB zijn;
  • "Financiële dienst" - dit is een instelling die zich zal bezighouden met de financiële dienstverlening van de ICB aan haar klanten en de uitkeringen aan de deelnemers. Concreet houdt dit onder andere in dat zij de uitgifte en inkoop van deelbewijzen zal afhandelen en dat zij alle informatieve documenten ter beschikking zal stellen van de (potentiële) investeerders. Enkel instellingen die onder de controle van de toezichthouder vallen kunnen de financiële dienstverlening van een ICB verzorgen;
  • "Distributeur" - dit is een instelling dewelke de deelbewijzen van een ICB verhandelt (zijnde verkopen of bemiddelen). Een ICB kan meerdere distributeurs aanstellen via dewelke zij haar deelbewijzen verkoopt. Enkel instellingen die onder de controle van de toezichthouder vallen kunnen de distributeur van een ICB zijn.