Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Risicoprofiel van de ICB

Risicoprofiel

Een overzicht van de diverse risico's verbonden aan een ICB en/of haar compartiment(en)

Opdat een potentiële belegger een beknopt idee zou krijgen van het risicoprofiel van de ICB, volstaat het dat hij/zij er het document met "essentiële beleggersinformatie" op naleest. In dit document wordt de synthetische risico-indicator opgenomen evenals een beschrijving van de wezenlijke risico’s. Deze synthetische "risico-indicator" bestaat uit één cijfer en wordt gepubliceerd met de aanduiding van de schaal waarop het grootste en het kleinste risico wordt weergegeven.

 

Opdat een potentiële belegger een uitgebreid beeld zou krijgen van het risicoprofiel van de ICB, kan hij/zij er het "prospectus" op nalezen. Bij "Koninklijk Besluit van 12 november 2012" is namelijk bepaald dat de ICB in zijn prospectus een beschrijving dient te geven van de diverse risico’s die van betekenis en relevant zijn voor de belegger en in de bijlage van zijn prospectus de zogenaamde synthetische risico-indicator dient te vermelden. Kortom, het prospectus van elke Belgische ICB bevat een beschrijving met een uitleg aangaande ieder betekenisvol risico dat voortvloeit uit het "beleggingsbeleid" of de beleggingsstrategie van de ICB in verband met bepaalde markten of activa.

 

Voor een omschrijving van het risicoprofiel van de belegger, "klik hier".

 

Specifieke risico’s voor ICB’s

Hierna volgt een overzicht van de diverse risico's die specifiek zijn voor ICB's:

 • Het "marktrisico";
  Dit behelst het risico dat de hele markt of een activacategorie (bvb. aandelenmarkt, obligatiemarkt, ... ) daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed.
 • Het "kredietrisico";
  Dit behelst het
  risico dat een uitgevende instelling (emittent) of een tegenpartij in gebreke blijft en zijn verbintenissen niet meer nakomt.
 • Het "afwikkelingsrisico";
  Dit behelst het
  risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt (omdat de betaling of levering door een tegenpartij niet of niet in overeenstemming met de initiële voorwaarden gebeurt).
 • Het "liquiditeitsrisico";
  Dit behelst het
  risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Kortom, het risico dat een ICB - dewelke activa uit haar portefeuille wil verkopen om hierdoor over liquide middelen te beschikken - niet binnen een normale tijdsspanne een tegenpartij vindt die de normale marktprijs wenst te bieden voor de aangeboden activa. Het geeft dus aan of een ICB al dan niet belegt in instrumenten die vlot verhandeld kunnen worden.
 • Het "wisselkoers- of valutarisico";
  Dit behelst het
  risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
 • Het "bewaarnemingsrisico";
  Dit behelst het
  risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer/onderbewaarnemer.

Opmerking: de belegger in een ICB is wel gedekt voor een faling van de bewaarder aangezien de belegger als bevoorrechte schuldeiser aanspraak maakt op zijn geïnvesteerd vermogen. Voor meer informatie, "klik hier".

 • Het "concentratierisico";
  Dit behelst het risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Hoe groter de spreiding in de ICB, hoe kleiner het concentratierisico.
 • Het "rendementsrisico";
  Dit behelst de
  risico's die drukken op het rendement. Het rendementsrisico is een combinatie van enerzijds het marktrisico (zie hierboven) en anderzijds de graad van actief beleid van de beheerder. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden.
 • Het "kapitaalrisico";
  Dit behelst de
  risico's die drukken op het kapitaal. Het kapitaalrisico verwijst naar de graad van kapitaalbescherming die de ICB geniet.
 • Het "flexibiliteitsrisico";
  Dit behelst het
  risico van inflexibiliteit dat aan het product zelf te wijten is, met inbegrip van het risico van voortijdige afkoop en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders. M.a.w. het risico dat de ICB, door de aard van de effecten waarin deze belegt, onvoldoende flexibel kan optreden als het dat zou willen.
 • Het "inflatierisico";
  Het risico dat de effecten in de ICB minder waard zullen worden bij een stijgende inflatie. Dit is bijvoorbeeld typisch het geval voor langlopende obligaties met een vaste rentevoet
  .
 • Het risico afhankelijk van externe factoren.
  Dit behelst de onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingsregime, oorlogen, natuurrampen,… .

Voor elk van bovenstaande risicotypes die worden vermeld in het prospectus van de ICB, wordt aan de relevante types van ICB-portefeuilles een graad van risico toegewezen gaande van “Geen”, over “Laag”, “Middel” tot “Hoog”.  Deze toewijzing gebeurt op basis van objectieve parameters.

Opmerking: deze risicograad (geen → hoog) die aan ieder risico wordt toegekend dient niet verward te worden met de "risico-indicator" (1 → 7) die aan de ICB of een compartiment in haar totaliteit wordt toegekend!