Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Toezicht Interne toezicht

Interne toezicht

Een overzicht aangaande de inhoud van het intern toezicht op ICB's en de organisatie ervan.

Zoals vermeld vormen de interne controle en de interne audit/compliance de binnenste cirkels van het toezichtmodel, zijnde het interne toezicht.

Hierbij dient de interne audit/compliance aanzien als een onafhankelijke evaluatiefunctie van het interne controlesysteem dewelke in dienst staat van het management van de ICB of de beheervennootschap. Kortom, de interne audit/compliance is als het ware de controle van de interne controle.

 

Interne controle

Voor een "zelfbeheerde ICB" geldt het volgende:

 • Er dienen interne controleprocedures voorzien te worden aangaande het beheer van de beleggingen in financiële instrumenten. Deze procedures moeten onder meer waarborgen dat elke transactie van de ICB gereconstrueerd kan worden en dat de activa van de ICB belegd worden overeenkomstig de statuten/het beheersreglement van de ICB en de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Bovendien dient de ICB op gebied van haar administratieve en boekhoudkundige organisatie een systeem van interne controle te organiseren dat een redelijke mate van zekerheid verschaft over de betrouwbaarheid van het financiële verslaggevingproces;
 • Er dient een passend integriteitsbeleid opgesteld te worden dat regelmatig wordt geactualiseerd. Ze neemt de nodige maatregelen om blijvend te kunnen beschikken over een passende onafhankelijke compliancefunctie, om de naleving door de ICB, haar bestuurders, effectieve leiding, werknemers en gevolmachtigden te verzekeren van de rechtsregels in verband met de integriteit van het bedrijf van de ICB;
 • De ICB moet zodanig gestructureerd en georganiseerd zijn dat het risico dat belangenconflicten afbreuk doen aan de belangen van haar effectenhouders, tot een minimum wordt beperkt. Daartoe werkt de ICB onder andere passende regels uit voor de rechtstreekse en onrechtstreekse persoonlijke verrichtingen in financiële instrumenten die worden uitgevoerd door de ICB, haar bestuurders, effectieve leiding, werknemers en gevolmachtigden;
 • De ICB moet een methode voor risicobeheer toepassen die specifiek is afgestemd op de categorie van toegelaten beleggingen waarvoor zij geopteerd heeft en waarmee zij te allen tijde het risico van de posities kan controleren en meten en kan nagaan wat het aandeel daarvan is in het totale risicoprofiel van de portefeuille of, in voorkomend geval, van haar verschillende compartimenten;
 • De personen die belast zijn met de effectieve leiding van de ICB dienen de nodige maatregelen te nemen voor de naleving van al deze verplichtingen en dit onder toezicht van de Raad van Bestuur.

 

Voor een "niet-zelfbeheerde ICB" geldt het volgende:

 • Op de "beheervennootschap" van een niet-zelfbeheerde ICB rust een analoge verplichting als op deze van een zelfbeheerde ICB. Het zijn de wettelijke bepalingen die de beheervennootschap organiseren (artikelen 201 e.v. van de Belgische "Wet van 3 augustus 2012") die dit beheersen.

 

Interne audit/complaince

Op gebied van de interne audit/compliance functie is er wel een verschil tussen de zelfbeheerde ICB en de niet-zelfbeheerde ICB.

Daar waar de zelfbeheerde ICB moet voorzien in een "passende onafhankelijke compliancefunctie" om de naleving van de rechtsregels i.v.m. de integriteit van de ICB - door de ICB, haar bestuurders, effectieve leiding, werknemers en gevolmachtigden - te verzekeren dient een niet-zelfbeheerde ICB nog een stap verder te gaan. Naast de compliance functie, wordt er hier weldegelijk onder het luik interne controle vereist om blijvend te beschikken over een passende, onafhankelijke interne auditfunctie. Binnen de beheervennootschap dient daartoe conform de wettelijke bepalingen een auditcomité te worden opgericht.

 

Jaarlijkse controle door het bestuursorgaan

Zowel bij de zelfbeheerde ICB's als bij de beheervennootschappen vereist de wet bovendien uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan (in voorkomend geval via het auditcomité) minstens jaarlijks controleert dat aan elk van de volgende bepalingen is voldaan:

 • Een passende beleidsstructuur;
 • Controle- en beveiligingsmechanismen op vlak van informatica;
 • Een passende interne controle, inclusief de passende onafhankelijke interne auditfunctie;
 • Een passend integriteitsbeleid met daaronder een passende, onafhankelijke compliancefunctie en een passende onafhankelijke risicobeheerfunctie;
 • Het bezitten van een methode van risicobeheer;
 • De informatieverstrekking.

 

Hierover dient het bestuursorgaan de "Raad van Bestuur" van de ICB of de beheervennootschap in te lichten alsmede de erkende "commissaris-revisor" en de "toezichthouder".