Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Publicaties Aanbevelingen Marketing checklist ICB's Afwijkingen in functie van medium

Afwijkingen in functie van medium

Afwijkingen in functie van medium

 

A. Radiospots

De FSMA aanvaardt dat niet alle gegevens als bedoeld in artikel 40 KB 12/11/2012 (minimale inhoud) worden vermeld in een radiospot, gelet onder andere op de beperkte duur en de noodzaak van een begrijpelijke informatieverstrekking.

 

Het volstaat om in een radiospot:

 1. De naam en nationaliteit van de ICB.
 2. Een korte aanduiding van het beleggingsbeleid op te nemen.
 3. Te verwijzen naar de KIID, verkrijgbaar bij de in artikel 85, §2, van de wet bedoelde onderneming, inzake de relatie tussen het risico en rendement en de kosten/taksen. Een melding van dividenden en/of meerwaarden mag beperkt worden tot brutobedragen, zonder precisering van de toepasselijke roerende voorheffing. Bovendien is het niet noodzakelijk artikel 44 van het KB toe te passen op radiospots.


B. Televisie

Inzake publiciteit via televisie kan de minimale inhoud zoals bedoeld in artikel 40 KB 12/11/2012 gerespecteerd worden met een bewegende tekstregel die bovenaan of onderaan in beeld verschijnt.


Een alternatief voor deze werkwijze bestaat erin dat in de publiciteit:

 1. De naam en de nationaliteit van de ICB.
 2. Een korte aanduiding van het beleggingsbeleid wordt opgenomen.
 3. Te verwijzen naar de KIID, verkrijgbaar bij de in artikel 85, §2 van de wet bedoelde onderneming, inzake de relatie tussen het risico en rendement en de kosten/taksen.


C. E-mail/internet/banner

Voor een nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd ('e-newsletter') moeten bepaalde gegevens niet onmiddellijk in de boodschap wordt opgenomen, maar kan het volstaan dat via een verwijzing ('link') de gegevens geraadpleegd kunnen worden, dit evenwel op voorwaarde dat via één manipulatie ('klik') de bedoelde gegevens verschijnen. Bij wijze van voorbeeld kan aan het inhoudelijk onderscheid met andere financiële producten als bedoeld in artikel 45 K.B. 12.11.2012 of de minimale informatie als bedoeld in artikel 40 K.B. 12.11.2012 van deze circulaire via een link worden voldaan.

Eenzelfde werkwijze is aanvaardbaar inzake het medium internet (met inbegrip van banners).

+ specifieke regels over rendementen op internet (zie hierna).

 

D. Internet

De publiciteitsregels zijn van toepassing op het medium internet. Niettemin moeten de hierna vermelde specifieke aandachtspunten in acht worden genomen:

 1. De meest recente versie van de KIID, het prospectus, het jaarverslag/halfjaarlijks verslag en de laatste NIW worden op de internetsite vermeld.
  Indien via de internetsite inschrijvingen of terugkopen van ICB's kunnen gebeuren zonder enige menselijke tussenkomst, moet - wanneer de belegger een transactie wenst uit te voeren een boodschap verschijnen waarin wordt verwezen naar de KIID - het prospectus en het laatste periodieke verslag en moet de belegger bevestigen dat hij de KIID geruime tijd vóór de inschrijving heeft aangeboden gekregen.

 2. De belegger moet direct de bedoelde informatie (in het bijzonder de KIID) kunnen raadplegen. Informatie die duidelijk zichtbaar wordt via één manipulatie (klik) voldoet hieraan.

 3. Een ICB kan via een internetsite rendementscijfers ter beschikking stellen die de resultaten van de ICB weergeven over door de belegger gekozen periodes.
  De door de belegger opgevraagde resultaten op meer dan 1 jaar worden voorgesteld als actuariële rendementen.
  De door de belegger opgevraagde resultaten op 1 jaar of minder worden voorgesteld als cumulatieve rendementen.

 4. De internetsite vermeldt geen 'legal disclaimer' die de beheerder of enig andere tussenpartij vrijwaart van de eventuele schade die de belegger zou kunnen ondervinden doordat de beschikbare informatie op de internetsite niet correct of niet bijgewerkt is.

 5. Indien de internetsite een 'legal disclaimer' bevat betreffende het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbanken, wordt - wat het toepasselijk recht betreft - verwezen naar de Belgische privacywetgeving.

 6. De bepalingen zijn onverminderd van toepassing op het deel van de internetsite dat exclusief bestemd is voor de klanten, particuliere beleggers van de bemiddelaar. Met het oog op de goedkeuring betreffende voormeld klantengedeelte, zorgt de bemiddelaar ervoor dat de FSMA de nodige toegangsrechten verkrijgt tot dat klantengedeelte.

 7. Indien bepaalde pagina’s van de internetsite zijn voorbehouden aan institutionele of andere beleggers als bedoeld in artikel 5 Wet 03/08/2012, moet aan de bezoeker van de internetsite door middel van een bericht ('pop-up') duidelijk worden gemaakt dat hij op het punt staat pagina’s te openen die enkel voor die institutionele of andere beleggers bedoeld zijn. De particuliere belegger moet tevens de mogelijkheid krijgen om terug te keren naar de vorige pagina. Er wordt ook aangeraden de delen van de internetsite die bestemd zijn voor de beleggers als bedoeld in artikel 5 Wet 03/08/2012, te openen in een nieuw venster, zodat duidelijk is dat een ander deel van de site wordt betreden.
  Indien er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het gedeelte van de internetsite dat bestemd is voor particuliere beleggers dan wel institutionele of andere beleggers als bedoeld in artikel 5 Wet 03/08/2012 of indien de belegger, eens hij al dan niet gewild op het 'institutionele' gedeelte van de site is gekomen, niet de mogelijkheid heeft om terug te keren, moet het 'institutionele' deel van de site voldoen aan alle publiciteitsregels.

 8. Indien een internetsite verwijzingen ('links') naar andere internetsites bevat, moet bij het aanklikken van de link zeer duidelijk zijn (bvb. door het automatisch openen van een nieuw venster) dat de internetsite van de betrokken bemiddelaar wordt verlaten.

 9. Indien in een publiciteit wordt verwezen naar een internetsite voor bepaalde informatie (bvb. inzake 'ratings'), is de verwijzing voldoende specifiek en duidelijk. Meer in het bijzonder is het aangewezen om in de publiciteit te verwijzen naar de specifieke internetsitepagina of minstens naar een specifieke rubriek van de internetsite.