Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Publicaties Aanbevelingen Marketing checklist ICB's Marketing checklist ICB's - Niveau 1

Marketing checklist ICB's - Niveau 1

Marketing checklist ICB's - « Niveau 1 »

Deze marketing checklist is van toepassing op ICB's publiek verdeeld in België zoals opgenomen op de lijsten gepubliceerd door de FSMA op haar website.

Deze marketing checklist wordt via een gelaagd systeem weergegeven waarbij u steeds meer in detail kan ingaan op een bepaald onderwerp/topic door naar het onderliggende niveau door te klikken.

 

A. Inhoud en vorm

 1. Reclame moet herkenbaar zijn als zodanig.
  « Verder naar niveau 2 »

 2. De informatie wordt op een correcte en niet-misleidende manier weergegeven.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 37, §1, 1e lid.
  « Verder naar niveau 2 »

 3. De informatie dient overeen te stemmen met of de gegevens in het laatste prospectus, de meest recente essentiële beleggersinformatie (KIID) of in het laatste periodiek verslag.
  Indien de informatie recenter is, dient ze minstens op dezelfde basis als het laatste prospectus, de meest recente KIID of het laatste periodiek verslag te zijn opgesteld.
  Indien de informatie in later publicitair materiaal wordt herhaald, moet ze op coherente wijze worden weergegeven.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 41.
  « Verder naar niveau 2 »

 4. Publiciteit moet in naam en voor rekening van de ICB worden gevoerd. Dit betekent dat er geen verwarring mag ontstaan tussen publiciteit voor een specifieke ICB en:
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 38.
  « Verder naar niveau 2 »
  • A. Publiciteit voor de promotor, beheerder of een andere tussenpersoon.
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 38, 1e lid.
   « Verder naar niveau 2 »
  • B. Publiciteit voor andere producten (verzekeringsproducten – TAK23, Notes, …).
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 45.
   « Verder naar niveau 2 »
  • C. Publiciteit voor een gamma van ICB’s: geen vermelding van individuele kenmerken van een ICB, enkele van algemene.
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 38, 2e lid.
   « Verder naar niveau 2 »

 

B. Verplicht op te nemen gegevens

 1. Naam van de ICB/het compartiment.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 1°.
  « Verder naar niveau 2 »

 2. Rechtsvorm.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 1°.
  « Verder naar niveau 2 »

 3. Nationaliteit.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 1°.
  « Verder naar niveau 2 »

 4. Korte beschrijving van het beleggingsbeleid.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 2°.
  « Verder naar niveau 2 »

 5. Verwijzing naar het prospectus, de KIID en de laatste periodieke verslagen, en van de plaats waar en de taal waarin ze kosteloos te verkrijgen zijn of de wijze waarop ze voor het publiek toegankelijk zijn.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 3°.
  « Verder naar niveau 2 »

 6. Naam van de onderneming die instaat voor de uitkeringen aan de deelnemers en die de rechten van deelneming uitgeeft of inkoopt (financiële dienstverlener).
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 4°.
  « Verder naar niveau 2 »

 7. Niet-recurrente kosten ten laste van de belegger (in- en uitstapkosten, de verhandelingsprovisie, de administratieve kosten, het bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving en/of realisatie van de activa, het bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen een periode van één maand na intrede en de beurstaks).
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 5°.
  « Verder naar niveau 2 »

 8. De plaats waar de NIW wordt bekendgemaakt.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 8°.
  « Verder naar niveau 2 »

 9. Roerende voorheffing van toepassing op de distributieaandelen en, in voorkomend geval, op de kapitalisatieaandelen.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 6°.
  « Verder naar niveau 2 »

 10. Vereiste minimumbedrag bij de inschrijving.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 40, 7°.
  « Verder naar niveau 2 »

 11. Opvallende vermelding van categorie activa indien:
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 36.
  « Verder naar niveau 2 »
 12. Opvallende vermelding indien NIW vermoedelijk hoge volatiliteit zal hebben.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 36, 2e lid.
  « Verder naar niveau 2 »

 13. Opvallende vermelding indien gebruik van uitzondering voor publiekrechtelijke emittenten + naam indien meer dan 35%.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 36, 3e lid.
  « Verder naar niveau 2 »

 14. Indien de ICB een feeder is, een vermelding dat steeds ten minste 85% van de activa belegd wordt in haar master.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 36, 4e lid.
  « Verder naar niveau 2 »

 15. ICB’s met kapitaalbescherming.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 44.
  « Verder naar niveau 2 »
  • A. Beschermd bedrag per recht van deelneming en vermelding dat bescherming enkel op vervaldag geldt.
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 44, 1e lid verwijzing naar artikel 138.
   « Verder naar niveau 2 »
  • B. Vermelding bescherming ‘voor taksen en kosten’.
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 44, 1e lid.
   « Verder naar niveau 2 »
  • C. Geen formele waarborg verleend aan de deelnemers of aan de ICB.
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 44, 3e lid.
   « Verder naar niveau 2 »

 16. Gestructureerde ICB’s (inclusief ICB’s met kapitaalbescherming): verwijzing naar de indicatie van de impact van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa op basis van drie passende hypotheses in de KIID.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 46.
  « Verder naar niveau 2 »

 17. Rendementscijfers
  • A. Rendementscijfers - algemeen:
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 42, Bijlage B.
   « Verder naar niveau 2 »
   • i) Rendementscijfers mogen slechts worden vermeld indien de ICB ten minste één jaar bestaat.
   • ii) Indien er compartimenten en/ of aandelenklassen van rechten van deelneming bestaan, wordt het rendement voor alle compartimenten of rechten opgegeven.
   • iii) Indien zowel kapitalisatie- als distributieaandelen bestaan, volstaan de rendementscijfers van de kapitalisatieaandelen.
   • iv) In principe mogen slechts historische rendementen vermeld worden.
   • v) Rendementsvooruitzichten zijn slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
  • B. Indien rendementscijfers weergegeven worden, is het volgende verplicht:
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 42, Bijlage B.
   « Verder naar niveau 2 »
   • i) Rendementscijfers onder de vorm van een staafdiagram, waarbij het staafdiagram de jaarlijkse resultaten weergeeft van elk van de tien laatste kalenderjaren.
    « Verder naar niveau 2 »
   • ii) Het staafdiagram voldoet aan de volgende criteria:
    - De schaal van de Y-as is lineair.
    - De schaal wordt aangepast aan de breedte van de afgebeelde staven en drukt deze niet samen.
    - De X-as bevindt zich ter hoogte van het nul percentage.
    - Bij elke staaf wordt het gehaalde rendement in % vermeld.
    - Cijfers worden afgerond tot één cijfer na de komma.
    « Verder naar niveau 2 »
   • iii) Het staafdiagram wordt aangevuld met verklaringen die:
    - Waarschuwen voor de beperkte waarde van rendementscijfers voor toekomstige resultaten en dat cijfers uit het verleden misleidend kunnen zijn.
    - Bondig aangeven welke kosten en vergoedingen al dan niet in aanmerking zijn genomen bij de berekening van de cijfers.
    - Het jaar vermelden waarin de ICB is opgericht.
    - De valuta aangeven waarin de cijfers zijn berekend.
    « Verder naar niveau 2 »
   • iv) Indien een materiële wijziging in het doel of beleggingsbeleid van de ICB plaatsvindt gedurende de periode die in de rendementscijfers wordt weergegeven, wordt deze periode aangeduid met de vermelding dat de resultaten werden behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
    « Verder naar niveau 2 »
   • v) Indien in de KIID naar een benchmark wordt verwezen, moet er een vergelijking worden gemaakt tussen de rendementscijfers en deze benchmark. Voor ICB’s die niet beschikken over gegevens voor de vereiste referentieperiode, wordt de benchmark voor de jaren waarin de ICB nog niet bestond, niet weergegeven.
    « Verder naar niveau 2 »
   • vi) Een simulatie van resultaten in het verleden voor een periode waarin nog geen gegevens beschikbaar waren, wordt alleen toegestaan in de volgende gevallen:
    - Een nieuwe klasse van rechten mag resultaten met behulp van de resultaten van een andere klasse simuleren, op voorwaarde dat beide klassen niet wezenlijk verschillen.
    - Een feeder mag haar resultaten met behulp van de resultaten van de master simuleren mits de strategie en doelstellingen van de feeder niet toestaan andere activa dan rechten in de master en bijkomend liquide middelen aan te houden of de kenmerken van de feeder wezenlijk niet verschillen van die van de master.
   • vii) Een ICB die haar rechtspositie wijzigt, maar in dezelfde lidstaat gevestigd blijft, behoudt haar trackrecord alleen indien de FSMA positief oordeelt.
   • viii) In geval van herstructureringen worden enkel de in het verleden behaalde resultaten van de verkrijgende ICB behouden (hierop bestaan bepaalde uitzonderingen).
   • ix) De rendementscijfers van een feeder hebben betrekking op de feeder en geven het trackrecord van de master niet weer, tenzij:
    - De feeder de in het verleden behaalde resultaten van de master als benchmark hanteert.
    - De feeder op een latere datum dan de master een feeder werd, indien gesimuleerde resultaten worden gehanteerd voor de jaren voorafgaand aan het bestaan van de feeder.
    - De feeder een trackrecord op het gebied van de in het verleden behaalde resultaten heeft dat dateert van voor de datum waarop zij een feeder werd, dat zij behoud en waarvoor een materiële wijziging is aangeduid.
  • C. Indien rendementscijfers weergegeven worden, is het volgende optioneel:
   « Verder naar niveau 2 »
   • i) Actuariële rendementen op meer dan 1 jaar:
    - Geven de resultaten weer van de ICB over door de ICB bepaalde periodes van 12 maanden.
    - De ICB kan ervoor opteren om het actuarieel rendement te publiceren voor een periode die aanvangt bij de afsluitingsdatum van de initiële inschrijvingsperiode, voor zover dit betrekking heeft op een periode van minstens één jaar.
    - Rendementscijfers worden vastgesteld op een door de ICB bepaalde datum, die duidelijk wordt weergegeven.
    « Verder naar niveau 2 »
   • ii) Cumulatieve rendementen op 1 jaar of minder:
    - Geven de resultaten weer van de ICB over de door de ICB bepaalde periodes die minstens één maand en niet meer dan één jaar omvatten.
    - Rendementscijfers worden vastgesteld op een door de ICB bepaalde datum, die duidelijk wordt weergegeven.
    « Verder naar niveau 2 »
   • iii) Grafiek met de evolutie van de NIW:
    - Voor een periode van minstens één jaar.
    - Bevat de NIW vanaf de afsluitingsdatum van de initiële inschrijvingsperiode.
    - NIW wordt voorgesteld in absolute waarde of op basis van de veronderstelling dat de NIW gelijk is aan 100 op de afsluitingsdatum.
    - Indien in de KIID naar een benchmark wordt verwezen, wordt de evolutie van de NIW en van de waarde van de benchmark opgemaakt op basis van de veronderstelling dat de NIW en de waarde van de benchmark gelijk zijn aan 100 op de afsluitingsdatum.
    - Voor een ICB die langer dan 10 jaar bestaat, mag de grafiek zich beperken tot een periode van 10 jaar: de grafiek wordt dan opgemaakt op basis van de veronderstelling dat de NIW en de waarde van de benchmark gelijk zijn aan 100 aan het begin van deze periode van 10 jaar.
    « Verder naar niveau 2 »
   • iv) Rendementsvooruitzichten:
    - Zie "Verplicht op te nemen gegevens - 17 B. Indien rendementscijfers weergegeven worden, is het volgende verplicht"
    « Verder naar niveau 2 »
   • v) De punten "Verplicht op te nemen gegevens - 17 B. Indien rendementscijfers weergegeven worden, is het volgende verplicht" c), iii) t.e.m. ix) zijn van toepassing op de optionele rendementsinformatie.
  • D. Rendementscijfers - aanvullende regels voor internet:
   - Benevens de verplichte en optionele rendementscijfers, kan een ICB via een website rendementscijfers ter beschikking stellen die resultaten weergeven over door de belegger gekozen periodes.
   - De opgevraagde resultaten op meer dan 1 jaar worden voorgesteld als actuariële rendementen.
   - De opgevraagde resultaten op 1 jaar of minder worden voorgesteld als cumulatieve rendementen.
   - De punten B, 17, c), iii) tem ix) zijn van toepassing op deze rendementsinformatie."
   « Verder naar niveau 2 »

 18. Herneming van lopende kosten of een risico- en opbrengstindicator: deze gegevens dienen te worden vastgesteld zoals op de KIID.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 42, 2e en 3e lid.
  « Verder naar niveau 2 »

 19. Awards/prijzen: vermelding van organisator, schaal van de rangschikking, datum en plaats van bekendmaking, de categorie van ICB’s die in aanmerking kwamen, aantal mededingers.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 43, §1.
  « Verder naar niveau 2 »

 20. Ratings: vermelding van ratingschaal, betekenis van de rating.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 43, §2.
  « Verder naar niveau 2 »

 

C. Terminologie

 1. Aandelenklasse met ‘dekking van wisselkoersrisico’: enkel indien dekking van 100 % waarde activa.
  Zie: KB 12/11/2012 - artikel 39.
  « Verder naar niveau 2 »

 2. 'Kapitaalbescherming/kapitaalgarantie'
  • A. Gebruik termen ‘kapitaalbescherming’ of ‘beschermd kapitaal’ of gelijkaardig: enkel onder bepaalde voorwaarden.
   Zie: KB 12/11/2012 - artikel 138, §2.
   « Verder naar niveau 2 »
  • B. Gebruik termen ‘kapitaalgarantie’ of gelijkaardig: enkel onder bepaalde voorwaarden.
   « Verder naar niveau 2 »

 3. Term ‘fonds’ of ICB (Instelling voor Collectieve Belegging).
  « Verder naar niveau 2 »
  Term ‘bevek’.
  « Verder naar niveau 2 »

 4. Term ‘compartiment’.
  « Verder naar niveau 2 »

 5. Term ‘aandelenklasse’ (bij bevek) of term ‘klasse van rechten van deelneming’ (bij GBF).
  « Verder naar niveau 2 »

 6. Term ‘stuk: deelbewijs/aandeel’.
  « Verder naar niveau 2 »

 7. Term ‘aandeelhouder’.
  « Verder naar niveau 2 »
 8. Term ‘netto inventariswaarde (NIW)’.
  « Verder naar niveau 2 »

 9. Term ‘initiële inschrijvingswaarde’.
  « Verder naar niveau 2 »

 10. Term ‘rendement’.
  « Verder naar niveau 2 »

 11. Term ‘volatiliteit’.
  « Verder naar niveau 2 »

 12. Term ‘risico- en opbrengstprofiel’.
  « Verder naar niveau 2 »

 13. Term ‘synthetische risico-indicator’.
  « Verder naar niveau 2 »