Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Publicaties Aanbevelingen Marketing checklist ICB's Marketing checklist ICB's - Niveau 1 Marketing checkclist ICB's - Niveau 2

Marketing checklist ICB's - Niveau 2

Marketing checklist ICB's - « Niveau 2 »

Deze marketing checklist is van toepassing op ICB's publiek verdeeld in België zoals opgenomen op de lijsten gepubliceerd door de FSMA op haar website.

 

A. Inhoud en vorm

 1. Reclame moet herkenbaar zijn als zodanig.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Wet 03/08/2012, artikel 64, laatste lid.
  - Het promotioneel doel moet duidelijk zijn: er mag niet de indruk worden gewekt dat een analist aan het schrijven is. Het gebruik van een disclaimer is aangewezen.

 2. De informatie wordt op een correcte en niet-misleidende manier weergegeven.
  KB 12/11/2012 - artikel 37, §1, 1e lid: "Alle berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelnemeing in een instelling voor collectieve belegging geven de informatie op een correcte en niet-misleidende manier weer."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Voordelen en nadelen moeten vermeld worden op een gelijkwaardige manier.
  - Indien stijgingspotentieel wordt besproken, dienen de risico’s vermeld te worden.
  - Indien het een gestructureerde ICB zonder kapitaalbescherming betreft, dient meegedeeld te worden dat er geen kapitaalbescherming is.

 3. De informatie dient overeen te stemmen met of de gegevens in het laatste prospectus, de meest recente essentiële beleggersinformatie (KIID) of in het laatste periodiek verslag.
  KB 12/11/2012 - artikel 41: "Alle informatie die is opgenomen in de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging stemt overeen met de gegevens van het laatste prospectus, van de meest recente essentiële beleggersinformatie of van het laatste periodeieke verslag of is minstens op dezelfde basis opgesteld indien het meer recente informatie bevat; indien die informatie in latere berichten, reclame en andere stukken herhaald wordt, moet ze op een coherente manier worden weergegeven."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - De doelstelling is om consistent te blijven maar de klant toch zo recent mogelijke informatie te verschaffen. De overeenstemming dient niet woordelijk maar conceptueel te zijn.
  - Voorbeelden:
  • Rendementscijfers moeten, indien beschikbaar, recenter zijn dan de gegevens in het (half)jaarverslag.
  • Een cijfervoorbeeld voor kapitaalbeschermde ICB’s  moet in het publicitair materiaal meer afgestemd zijn op de specifieke actuele situatie van de ICB dan het geval is in het prospectus of jaarverslag.
  • Indien het prospectus beleggingen in andere munten dan EUR toestaat dient dit vermeld te worden in de beleggingspolitiek.
  • Indien het prospectus een maximale looptijd voor effecten bepaalt, dient deze in de beleggingspolitiek vermeld te worden en niet de gemiddelde restlooptijd of de looptijd waar de beheerder naar streeft in de praktijk.
  • Indien het prospectus voorziet dat hoofdzakelijk belegd zal worden in aandelen en obligaties, mag niet de indruk gewekt worden dat op gelijkwaardige basis in andere effecten zal worden belegd.
  • Indien het prospectus beleggingen in internationale aandelen toelaat, dient dit expliciet vermeld te worden in de beleggingspolitiek.
  • Indien het prospectus geen percentages van verdeling tussen de verschillende effecten bevat, mogen geen de facto percentages van verdeling vermeld worden.
  • Indien het prospectus bepaalde criteria bevat die dienen te worden gerespecteerd bij de keuze van effecten, dienen deze criteria expliciet vermeld te worden in de beleggingspolitiek.
  • Indien het prospectus bepaalt dat de samenstelling van een bepaalde index zal worden gevolgd, dient dit expliciet te worden vermeld in de beleggingspolitiek. De term benchmark is in deze context verkeerd.
  • Indien het prospectus bepaalt dat slechts in aandelen uit een bepaalde beursindex zal worden belegd, mag niet de indruk worden gewekt dat ook in andere aandelen zal worden belegd.

 4. Publiciteit moet in naam en voor rekening van de ICB worden gevoerd. Dit betekent dat er geen verwarring mag ontstaan tussen publiciteit voor een specifieke ICB en:
  KB 12/11/2012 - artikel 38: "Alle berichten, reclame en andere stukken die specifiek betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelnemingen in een instelling voor collectieve belegging worden in naam en voor rekening van de instelling voor collectieve belegging opgesteld. Elke verwarring met de financiële groep die optreedt als promotor van de instelling voor collectieve belegging, met de beheervennootschap of een andere financiële bemiddelaar die beheertaken uitoefent voor instellingen voor collectieve belegging, moet worden vermeden.
  Berichten, reclame of andere stukken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, doch die niet zijn opgesteld in naam en voor rekening van de instelling voor collectieve belegging, maken geen melding van de individuele kenmerken van de betrokken instelling voor collectieve belegging."
  Niveau 2 opmerkingen:

  - Om tegemoet te komen aan voormelde bepaling beveelt de FSMA het gebruik van de volgende formulering aan: "Bemiddelaar, als promotor, stelt u compartiment Y voor" of "compartiment Y, verkocht door bemiddelaar X". Het gebruik van de formulering "het compartiment Y van bemiddelaar X" of "ons compartiment Y" is te vermijden.

  • A. Publiciteit voor de promotor, beheerder of een andere tussenpersoon.
   KB 12/11/2012 - artikel 38, 1e lid: "Alle berichten, reclame en andere stukken die specifiek betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelnemingen in een instelling voor collectieve belegging worden in naam en voor rekening van de instelling voor collectieve belegging opgesteld. Elke verwarring met de financiële groep die optreedt als promotor van de instelling voor collectieve belegging, met de beheervennootschap of een andere financiële bemiddelaar die beheertaken uitoefent voor instellingen voor collectieve belegging, moet worden vermeden."
   Niveau 2 opmerkingen:
   -
   Indien men de naam van een onderneming die diensten verleent aan de ICB vermeldt, dient men de hoedanigheid weer te geven waarin deze onderneming optreedt.
   - Mits naleving van B19 (infra: award) kan in publiciteit voor bvb. een obligatie-ICB wel worden verwezen naar een award voor 'beste obligatiebeheerder' die de beheerder heeft ontvangen.
   - Anderzijds kan men een award verdiend voor een specifieke ICB, vermelden in publiciteit voor de expertise van de beheerder in een bepaald gamma van ICB’s op voorwaarde dat de naam van de individuele ICB niet wordt vermeld.
   - Een publiciteit in naam en voor rekening van een ICB mogen tevens een deel van de publiciteit wijden aan de financiële groep/beheerder of bemiddelaar, voor zover (1) het voor de potentiële belegger duidelijk is dat voormelde groep/beheerder/bemiddelaar een afzonderlijke juridische entiteit is, (2) de informatie betreffende de ICB enerzijds en de entiteit anderzijds duidelijk gescheiden blijft en (3) er geen verwarring kan ontstaan tussen de beleggingsdiensten en de producten die de entiteit aanbiedt of beheert.

  • B. Publiciteit voor andere producten (verzekeringsproducten – TAK23, Notes, …).
   KB 12/11/2012 - artikel 45: "De berichten, reclame en andere stukken die zowel betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging als op een openbaar aanbod van andere financiële producten, maken vormelijk en inhoudelijk een duidelijk onderscheid tussen de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en de andere financiële producten."
   Niveau 2 opmerkingen:
   -
   De doelstelling is dat de klant het onderscheid tussen beide soorten producten ziet en dat verwarring wordt vermeden.
   Andere financiële producten:
   - Een vormelijk onderscheid tussen een ICB en een ander financieel product (gereglementeerde spaarrekening, tak-23 levensverzekering, notes, enz.) kan bewerkstelligd worden door de informatie betreffende het ander financieel product (in bvb. een brochure) op te nemen in een andere rubriek of op een andere pagina.
   - Een inhoudelijk onderscheid lijkt gerealiseerd te kunnen worden door toevoeging van een toelichting betreffende de voornaamste kenmerken van elk aangeboden financieel product.
   - Indien het rendement van een ICB met dat van een ander financieel product wordt vergeleken, moeten alle kenmerken van dat ander product die het van een ICB onderscheiden, duidelijk worden vermeld.
   Andere ICB's:
   - ICB’s die beleggen in andere ICB’s mogen informatie over de onderliggende ICB’s opnemen ter verduidelijking van de activa die in portefeuille worden gehouden.
   - Indien de onderliggende ICB’s  niet zijn ingeschreven op de FSMA-lijst , wordt melding gemaakt van dat feit.
   - (Rendements)vergelijkingen tussen zijn ICB’s aanvaardbaar, indien: (1) voor elk van deze ICB’s de gegevens zoals voorgeschreven door artikel 40 van het KB worden opgenomen in de publiciteit (2) de persoon die de publiciteit verspreidt overeenkomstig artikel 71 van de wet gemachtigd is om als bemiddelaar op te treden voor alle ICB's die vergeleken worden.

  • C. Publiciteit voor een gamma van ICB’s.
   KB 12/11/2012 - artikel 38, 2e lid: "Berichten, reclame of andere stukken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, doch die niet zijn opgesteld in naam en voor rekening van de instelling voor collectieve belegging, maken geen melding van de individuele kenmerken van de betrokken instelling voor collectieve belegging."
   Niveau 2 opmerkingen:
   - Niet toegelaten is bij naam vermelden van ICB(-compartimenten) in notoriteitsreclame.
   - De vermelding van een award verdiend voor een gamma van ICB’s in reclame voor een specifieke ICB uit dit gamma is, mits naleving van B19 (infra), mogelijk.

 

B. Verplicht op te nemen gegevens

 1. Naam van de ICB/het compartiment.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 1°: "De naam, de rechtsvorm en de nationaliteit van de instelling voor collectieve belegging."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Indien een ICB gebruikt maakt van een verkorte benaming, dan hoeft de maatschappelijke benaming niet te worden vermeld in de publiciteit.
  - Onder verkorte benaming wordt verstaan de benaming waarbij bepaalde woorden uit de maatschappelijke benaming worden weggelaten of afgekort. Deze verkorte benaming moet in het prospectus/de KIID voorzien zijn.

 2. Rechtsvorm.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 1°: "De naam, de rechtsvorm en de nationaliteit van de instelling voor collectieve belegging."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - bvb. beleggingsvennootschap met veranderlijk/vast kapitaal, gemeenschappelijk beleggingsfonds met een veranderlijk/vast aantal rechten van deelneming, … .

 3. Nationaliteit.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 1°: "De naam, de rechtsvorm en de nationaliteit van de instelling voor collectieve belegging."

 4. Korte beschrijving van het beleggingsbeleid.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 2°: "Een korte aanduiding van het beleggingsbeleid."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Het is niet noodzakelijk het beleggingsbeleid uit de KIID/Prospectus letterlijk over te nemen. Echter, men mag niets cruciaals toevoegen/weglaten.
  Gestructureerde ICB:
  - Gegevens aangaande de bepaling of berekening van het rendement (in de vorm van een meerwaarde of als tussentijds dividend) vermeldt als onderdeel van het beleggingsbeleid.
  - Indien dit rendement geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de evolutie van financiële activa, indexen of referentieportefeuilles of van de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden met betrekking tot die financiële activa, indexen of referentieportefeuilles, wordt dit in de publiciteit gepreciseerd.
  - De informatie als bedoeld in het Moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten. Indien gestructureerde ICB als bedoeld in art. 138 wordt vermeld dat er op vervaldag een kapitaalgarantie/bescherming geldt (voor kosten) voor de inschrijvingsprijs die geldt gedurende de initiële inschrijvingsperiode.

 5. Verwijzing naar het prospectus, de KIID en de laatste periodieke verslagen, en van de plaats waar en de taal waarin ze kosteloos te verkrijgen zijn of de wijze waarop ze voor het publiek toegankelijk zijn.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 3°: "Een verwijzing naar het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, alsook een aanduiding van de plaats waar en in welke taal deze documenten voor het publiek kosteloos verkrijgbaar worden gesteld of de wijze waarop zij voor het publiek toegankelijk zijn."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - De informatie betreffende de taal wordt enkel vermeld indien de taal waarin de publiciteit wordt verspreid, verschillend is van de taal waarin de documenten worden verspreid.
  Bvb. indien de informatie verspreid wordt in het Nederlands en de prospectus, de KIID en de laatste periodieke verslagen beschikbaar zijn in Nederlands, dient de taal waarin deze documenten beschikbaar zijn niet te worden vermeld.
  Bvb. indien de informatie verspreid wordt in het Nederlands en de prospectus is enkel beschikbaar in het Frans, de KIID in het Nederlands en de laatste periodieke verslagen in het Engels, dient te worden vermeld dat de prospectus in het Frans beschikbaar is en de laatste periodieke verslagen in het Engels.

 6. Financiële dienstverlener.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 4°: "De identiteit van de in artikel 85, §2 van de wet bedoelde onderneming."

 7. Niet-recurrente kosten ten laste van de belegger.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 5°: "De niet-recurrente kosten ten laste van de belegger."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - In geval van radiopubliciteit volstaat verwijzing naar het overzicht van de kosten in de KIID/ het prospectus.
  - In geval van audiovisuele reclame kan het volstaan om te verwijzen naar kantoor/call-center/website voor informatie over de kosten en over de risico/rendementsverhouding als alternatief voor de bewegende tekstregel die verschijnt op het scherm.

 8. De plaats waar de NIW wordt bekendgemaakt.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 8°: "De plaats waar de netto-inventariswaarde wordt bekendgemaakt."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - De NIW moet minstens in één of meer in België uitgegeven dagbladen of op een andere door de FSMA aanvaarde wijze bekend gemaakt worden, bvb. de internetsite van de financiële dienst/beheerder (art. 194 KB 12/11/2012).
  - De BEAMA website is door de FSMA erkend als zijnde een eventuele unieke publicatieplaats.

 9. Roerende voorheffing van toepassing op de distributieaandelen en, in voorkomend geval, op de kapitalisatieaandelen.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 6°: "De roerende voorheffing van toepassing op de distributieaandelen en, in voorkomend geval, op de kapitalisatieaandelen."

 10. Vereiste minimumbedrag bij de inschrijving.
  KB 12/11/2012 - artikel 40, 7°: "Het vereiste aantal rechten van deelneming of het vereiste minimumbedrag bij de inschrijving."

 11. Opvallende vermelding van categorie activa indien:
  KB 12/11/2012 - artikel 36: "Belegd de instelling voor collectieve belegging voornamelijk in één van de categorieën activa, bedoeld in de artikelen 52, §1, en 70, §1, met uitzondering van effecten en geldmarktinstrumenten, of volgt zij een index van aandelen of obligaties overeenkomstig de artikelen 63 of 81, dan vestigen de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in deze instelling voor collectieve belegging, op opvallende wijze de aandacht op dit beleggingsbeleid.
  Indien de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming in de instelling voor collectieve belegging als gevolg van de samenstelling van de portefeuille of de beheertechniek die gebruikt mogen worden, vermoedelijk een hoge volatiliteit zal hebben, wordt dat kenmerk van de instelling voor collectieve belegging op opvallende wijze vermeld in de berichten, reclame en andere stukken bedoeld in het eerste lid.
  De instellingen voor collectieve belegging, bedoeld in de artikelen 64 en 82 voegen in alle berichten, reclame en andere stukken bedoeld in het eerste lid een zin in op een opvallende plaats, waarin de aandacht wordt gevestigd op de toelating bedoeld in de vermelde artikelen. Indien zij meer dan 35% van hun activa gaan beleggen of hebben belegd in de effecten en geldmarktinstrumenten van bepaalde Staten, plaatselijke besturen en internationale publiekrechtelijke instellingen, vermelden zij in de berichten, reclame en andere stukken bedoeld in het eerste lid de betrokken Staten, plaatselijke besturen en internationale publiekrechtelijke instellingen.
  Een feeder vermeldt in alle berichten, reclame en andere stukken bedoeld in het eerste lid dat zij steeds ten minste 85% van haar activa belegt in rechten van deelneming in haar master."


  • A. ICB voornamelijk belegt in andere ICB’s (fund of funds) of financiële derivaten.
   KB 12/11/2012 - artikel 36, 1e lid: "Belegd de instelling voor collectieve belegging voornamelijk in één van de categorieën activa, bedoeld in de artikelen 52, §1, en 70, §1, met uitzondering van effecten en geldmarktinstrumenten, of volgt zij een index van aandelen of obligaties overeenkomstig de artikelen 63 of 81, dan vestigen de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in deze instelling voor collectieve belegging, op opvallende wijze de aandacht op dit beleggingsbeleid."

  • B. ICB een index volgt.
   KB 12/11/2012 - artikel 36, 1e lid: "Belegd de instelling voor collectieve belegging voornamelijk in één van de categorieën activa, bedoeld in de artikelen 52, §1, en 70, §1, met uitzondering van effecten en geldmarktinstrumenten, of volgt zij een index van aandelen of obligaties overeenkomstig de artikelen 63 of 81, dan vestigen de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in deze instelling voor collectieve belegging, op opvallende wijze de aandacht op dit beleggingsbeleid."

 12. Opvallende vermelding indien NIW vermoedelijk hoge volatiliteit zal hebben.
  KB 12/11/2012 - artikel 36, 2e lid: "Indien de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming in de instelling voor collectieve belegging als gevolg van de samenstelling van de portefeuille of de beheertechniek die gebruikt mogen worden, vermoedelijk een hoge volatiliteit zal hebben, wordt dat kenmerk van de instelling voor collectieve belegging op opvallende wijze vermeld in de berichten, reclame en andere stukken bedoeld in het eerste lid."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - De vermelding dat de NIW vermoedelijk een hoge volatiliteit zal hebben, dient te gebeuren wanneer er een hoog marktrisico bestaat. Dit is onder andere het geval indien een beursindex wordt gevolgd.
  - Indien de vermelding in het prospectus staat, dient ze in elk geval vermeld te worden.

 13. Opvallende vermelding indien gebruik van uitzondering voor publiekrechtelijke emittenten + naam indien meer dan 35%.
  KB 12/11/2012 - artikel 36, 3e lid: "De instellingen voor collectieve belegging, bedoeld in de artikelen 64 en 82 voegen in alle berichten, reclame en andere stukken bedoeld in het eerste lid een zin in op een opvallende plaats, waarin de aandacht wordt gevestigd op de toelating bedoeld in de vermelde artikelen. Indien zij meer dan 35% van hun activa gaan beleggen of hebben belegd in de effecten en geldmarktinstrumenten van bepaalde Staten, plaatselijke besturen en internationale publiekrechtelijke instellingen, vermelden zij in de berichten, reclame en andere stukken bedoeld in het eerste lid de betrokken Staten, plaatselijke besturen en internationale publiekrechtelijke instellingen."
  Niveau 2 opmerkingen:
  -
  De uitdrukkelijke vermelding hiervan in het beleggingsbeleid volstaat.
  - Als alternatieve aanvaardbare werkwijze, kan het volstaan te verwijzen naar het prospectus of de KIID voor een lijst van de betrokken Staten, plaatselijke besturen en internationale publiekrechtelijke instellingen.

 14. Indien de ICB een feeder is, een vermelding dat steeds ten minste 85% van de activa belegd wordt in haar master.
  KB 12/11/2012 - artikel 36, 4e lid: "Een feeder vermeldt in alle berichten, reclame en andere stukken bedoeld in het eerste lid dat zij steeds ten minste 85% van haar activa belegt in rechten van deelneming in haar master."

 15. ICB’s met kapitaalbescherming.
  KB 12/11/2012 - artikel 44: "In de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging bedoeld bij artikel 138, moet het bedrag per recht van deelneming waarop de garantie of kapitaalbescherming betrekking heeft, worden vermeld. Bovendien moet er worden verduidelijkt dat dit bedrag de provisies en kosten niet dekt die bij de inschrijving en de inkoop betaald worden of verschuldigd zijn.
  In geval van een kapitaalgarantie op vervaldag wordt de identiteit en kredietwaardigheid van diegene die de waarborg verleent, vermeld.
  In geval van een kapitaalbescherming op vervaldag wordt melding gemaakt van het feit dat er geen formele waarborg is verleend aan de deelnemers of aan de instelling voor collectieve belegging."

  Niveau 2 opmerkingen:
  - Voor definitie van ICB met kapitaalbescherming, zie artikel 138, §2 van het KB en C2 (infra: terminologie).
  KB 12/11/2012 - artikel 138, §2: "Een instelling voor collectieve belegging mag de term « kapitaalbescherming » of « beschermd kapitaal » of een gelijkaardige term enkel gebruiken mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1° voor de inschrijvingsprijs van de rechten van deelneming in de instelling voor collectieve belegging gedurende de initiële inschrijvingsperiode geldt een volledige bescherming op vervaldag;
  2° om de bescherming te verlenen is een beleggingsstrategie vastgelegd waarbij belegd wordt in:
  * a) deposito's; en/of b) schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door een onderneming die onder prudentieel toezicht staat en gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte; en/of c) schuldinstrumenten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zonder dat de schuldinstrumenten uitgegeven door eenzelfde lidstaat meer dan 20% van de activa van de instelling voor collectieve belegging vertegenwoordigen.
  * of waarbij een analoge structuur geldt met een identiek tegenpartijrisico;
  3° de bescherming geldt voor alle deelnemers.
  In afwijking van het eerste lid, 2° mag de instelling voor collectieve belegging meer dan 20% van haar activa beleggen in schuldinstrumenten bedoeld in het eerste lid, 2°, c), voor zover zij kan aantonen dat haar beleggingsstrategie een bescherming biedt aan haar deelnemers die gelijkwaardig is aan de bescherming waarvan de deelnemers in de instelling voor collectieve belegging die deze bescherming wel naleven, genieten, waarbij bijvoorbeeld in de mogelijkheid wordt voorzien om haar portefeuille na de lancering aan te passen.
  In het prospectus wordt melding gemaakt van het bestaan en de modaliteiten van het financiële mechanisme dat erop gericht is de kapitaalbescherming te verlenen, alsook van het feit dat er geen formele waarborg is verleend aan de deelnemers of aan de instelling voor collectieve belegging."
  - Verduidelijken op welk moment of op welke momenten de garantie of bescherming geldt.

  • A. Beschermd bedrag per recht van deelneming en vermelding dat bescherming enkel op vervaldag geldt.
   KB 12/11/2012 - artikel 44, 1e lid verwijzing naar artikel 138: "In de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging bedoeld bij artikel 138, moet het bedrag per recht van deelneming waarop de garantie of kapitaalbescherming betrekking heeft, worden vermeld. Bovendien moet er worden verduidelijkt dat dit bedrag de provisies en kosten niet dekt die bij de inschrijving en de inkoop betaald worden of verschuldigd zijn."
   KB 12/11/2012 - artikel 138 §1: "Een instelling voor collectieve belegging mag de term « gewaarborgd kapitaal » of gelijkaardige term enkel gebruiken mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:
   1° de inschrijvingsprijs van de rechten van deelneming in de instelling voor collectieve belegging gedurende de initiële inschrijvingsperiode is integraal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk gewaarborgd op vervaldag;
   2° de waarborg wordt verleend door een derde die onder prudentieel toezicht staat en gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en wordt geformaliseerd in een juridisch bindend contract tussen de instelling voor collectieve belegging en deze derde;
   3° de waarborg geldt voor alle deelnemers.
   De identiteit en kredietwaardigheid van diegene die de waarborg verleent, evenals de nadere regels en de uitoefeningsvoorwaarden van de waarborg worden in het prospectus van de instelling voor collectieve belegging beschreven."

  • B. Vermelding bescherming ‘voor taksen en kosten’.
   KB 12/11/2012 - artikel 44, 1e lid: "In de berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging bedoeld bij artikel 138, moet het bedrag per recht van deelneming waarop de garantie of kapitaalbescherming betrekking heeft, worden vermeld. Bovendien moet er worden verduidelijkt dat dit bedrag de provisies en kosten niet dekt die bij de inschrijving en de inkoop betaald worden of verschuldigd zijn."

  • C. Geen formele waarborg verleend aan de deelnemers of aan de ICB.
   KB 12/11/2012 - artikel 44, 3e lid: "In geval van een kapitaalbescherming op vervaldag wordt melding gemaakt van het feit dat er geen formele waarborg is verleend aan de deelnemers of aan de instelling voor collectieve belegging."

 16. Gestructureerde ICB’s (inclusief ICB’s met kapitaalbescherming): verwijzing naar de indicatie van de impact van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa op basis van drie passende hypotheses in de KIID.
  KB 12/11/2012 - artikel 46: "De berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging gedefinieerd in het tweede lid van dit artikel, verwijzen naar de essentiële beleggersinformatie waarin, op basis van ten minste drie passende hypotheses, een indicatie wordt gegeven van de impact van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa van het instrument waarmee de instelling voor collectieve belegging een bepaald rendement beoogt te verwezenlijken op de vervaldag.
  Het eerste lid van toepassing op de instellingen voor collectieve belegging die de beleggers op bepaalde vooraf bepaalde data op een algoritme gebaseerde volledige terugbetaling verstrekken die verband houden met de resultaten van de financiële activa, indexen of referentieportefeuilles of met de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden met betrekking tot die financiële activa, indexen of referentieportefeuilles, dan wel instellingen voor collectieve belegging met vergelijkbare kenmerken."

  Niveau 2 opmerkingen:
  - Definitie van gestructureerde ICB: ICB die de beleggers op vooraf bepaalde data op een algoritme gebaseerde volledige terugbetalingen verstrekken die verband houden met de resultaten van financiële activa, indices of referentieportefeuilles of met de totstandkoming van prijswijzigingen of andere voorwaarden m.b.t. die financiële activa, indices of referentieportefeuilles, of een ICB met vergelijkbare kenmerken.
  - Het is tevens aanvaardbaar dat in de publiciteit, ofwel de voormelde hypotheses of scenario's zoals vermeld in de KIID ongewijzigd worden overgenomen ofwel enkel het 'medium' scenario wordt vermeld. In het laatste geval wordt gepreciseerd dat minstens twee bijkomende scenario's ('unfavourable' and 'favourable') geraadpleegd kunnen worden in de KIID. Indien scenario's worden opgenomen in de publiciteit, wordt tevens vermeld dat het gaat om cijfervoorbeelden ('illustrative examples'), die geen enkele indicatie geven van het te verwachten rendement en geen uitspraak doen over welk scenario het meest waarschijnlijke is.

 17. Rendementscijfers
  • A. Rendementscijfers - algemeen:
   KB 12/11/2012 - artikel 42, Bijlage B: "Indien berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging rendementen hernemen, worden deze rendementen vastgesteld overeenkomstig de preciseringen vervat in de bij dit besluit gevoegde bijlage B.
   Indien berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging de lopende kosten of een risico- en opbrengstindicator hernemen, worden deze gegevens vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010.
   In afwijking van het vorige lid kan in berichten, reclame en andere stukken bovendien melding worden gemaakt van een risico-indicator die niet wordt vastgelegd overeenkomstig het vorige lid, voor zover deze risico-indicator wordt vermeld na de in het vorige lid bedoelde risico- en opbrengstindicator."

   Niveau 2 opmerkingen:
   - Rendementsvooruitzichten mogen enkel worden vermeld indien de belegger redelijke zekerheid wordt geboden, hetzij via een garantie, hetzij via derivaten, dat het vooropgestelde rendement daadwerkelijk wordt gerealiseerd en wordt uitgekeerd of gekapitaliseerd. De rendementsvooruitzichten dienen te worden weergegeven als actuariële rendementen en houden rekening met het totaal van kosten en provisies, tenzij technisch onmogelijk. In dit geval, wordt duidelijk gesteld dat het gaat om rendementen zonder rekening te houden met kosten en provisies.
   - Een ICB kan er voor opteren om enkel de rendementscijfers van de distributieaandelen te vermelden.

  • B. Indien rendementscijfers weergegeven worden, is het volgende verplicht:
   KB 12/11/2012 - artikel 42, Bijlage B: "Indien berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging rendementen hernemen, worden deze rendementen vastgesteld overeenkomstig de preciseringen vervat in de bij dit besluit gevoegde bijlage B.
   Indien berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging de lopende kosten of een risico- en opbrengstindicator hernemen, worden deze gegevens vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010.
   In afwijking van het vorige lid kan in berichten, reclame en andere stukken bovendien melding worden gemaakt van een risico-indicator die niet wordt vastgelegd overeenkomstig het vorige lid, voor zover deze risico-indicator wordt vermeld na de in het vorige lid bedoelde risico- en opbrengstindicator."
   • i) t.e.m. iii) Aangaande staafdiagram.
    Niveau 2 opmerkingen:
    - De rendementscijfers onder de vorm van een staafdiagram worden vastgesteld op het einde van het kalenderjaar.
    - Voor ICB’s die minder dan vijf volledige kalenderjaren bestaan, wordt gebruik gemaakt van een presentatie die enkel de vijf laatste kalenderjaren weergeeft. Voor kalenderjaren zonder gegevens, wordt het betrokken jaar blanco weergegeven (de enige toegelaten vermelding is de datum).
    - Voor ICB’s die nog niet over gegevens voor een volledig kalenderjaar beschikken, wordt melding gemaakt dat er onvoldoende gegevens zijn om beleggers een bruikbare aanwijzing van de resultaten in het verleden te verschaffen.
    - Berekening van rendementscijfers is gebaseerd op de NIW en op de veronderstelling dat de uitkeerbare winst wordt herbelegd.
    - De rendementscijfers onder de vorm van een staafdiagram zijn in principe die rendementen die in de KIID worden vermeld.

   • iv) Materiële wijziging in het doel of beleggingsbeleid.
    Niveau 2 opmerkingen:
    - Elke rendementsvergelijking is gebaseerd op externe marktgegevens, toegankelijk voor het publiek en heeft betrekking op dezelfde referentieperiode.
    - Ook van toepassing bij wijziging van een benchmark.

   • v) In de KIID naar een benchmark wordt verwezen.
    Niveau 2 opmerkingen:
    - De simulatie dient op een correcte, duidelijke en niet-misleidende wijze te worden aangewend.
    - In elk geval van simulatie dient dit op opvallende wijze in de rendementscijfers te worden vermeld.

  • C. Indien rendementscijfers weergegeven worden, is het volgende optioneel:
   Niveau 2 opmerkingen:
   - De verplichte rendementscijfers dienen minstens even duidelijk zichtbaar te zijn als de optionele rendementscijfers.
   - De FSMA is van mening dat wordt voldaan aan de bepaling, indien bvb. rendementen onder de vorm van een staafdiagram worden vermeld op dezelfde pagina als de optionele rendementen en dit met een zelfde lay-out, zowel wat betreft het lettertype als de visuele weergave.

   • i) Actuariële rendementen op meer dan 1 jaar:
    Niveau 2 opmerkingen:
    - De keuze van de periodes van 12 maanden en van de datum mag geen misleiding van de beleggers tot gevolg hebben. Verschillende publicitaire documenten geven op coherente wijze de rendementen weer. Voor publiciteit die volgens een regelmatige frequentie verschijnt, dient de datum steeds te worden aangepast: de datum en de periodiciteit van de publicatie worden vermeld.
    - De ICB moet aangeven wanneer de cumulatieve rendementen zullen bijgewerkt worden.

   • ii) Cumulatieve rendementen op 1 jaar of minder:
    Niveau 2 opmerkingen:
    - De keuze van de periodes en van de datum mag geen misleiding van de beleggers tot gevolg hebben. Verschillende publicitaire documenten geven op coherente wijze de rendementen weer. Voor publiciteit die volgens een regelmatige frequentie verschijnt, dient de datum steeds te worden aangepast: de datum en de periodiciteit van de publicatie worden vermeld.
    - De ICB moet aangeven wanneer de cumulatieve rendementen zullen bijgewerkt worden.

   • iii) Grafiek met de evolutie van de NIW:
    Niveau 2 opmerkingen:
    - Van toepassing, indien de NIW wordt vergeleken met een benchmark.
    - Inzake gestructureerde ICB’s, die in beginsel niet beheerd worden aan de hand van een benchmark en waarvan de kostenstructuur geen van deze benchmark afhankelijke prestatievergoedingen omvat, is het bovendien mogelijk om een vergelijking te maken met een onderliggende index/korf als bedoeld in artikel 46, tweede lid van het KB aan de hand waarvan de mogelijke meerwaarde van het compartiment wordt bepaald. In dat geval wordt de bedoelde index/korf in een aparte grafiek weergegeven. Tevens wordt verduidelijkt dat:
    1/ Het beheer en de kosten van de ICB niet zijn afgestemd op de index/korf. De term 'benchmark' wordt niet gebruikt.
    2/ Er geen 1 op 1 relatie bestaat tussen de NIW en de index/korf waarmee wordt vergeleken.

   • iv) Rendementsvooruitzichten:
    Niveau 2 opmerkingen:
    - Kunnen worden weergegeven ofwel in de vorm van een minimaal/maximaal rendementspercentage, ofwel in de vorm van een aantal vaste en/of variabele dividenden.
    - Indien een ICB geen redelijke zekerheid kan bieden over zijn rendementsvooruitzichten, mogen ze niet worden vooropgesteld. (Afhankelijk van de beleggingsdoelstellingen van de ICB staat de FSMA afwijkingen toe, zie randnummer 63).

  • D. Rendementscijfers - aanvullende regels voor internet:
   Niveau 2 opmerkingen:
   - De verplichte rendementscijfers dienen op de website minstens even duidelijk zichtbaar te zijn als de optionele rendementscijfers die de belegger kan opvragen.
   - Afhankelijk van de keuze van de belegger moet de berekeningsmodule ofwel een actuarieel rendement ofwel een cumulatief rendement weergeven.

 18. Herneming van lopende kosten of een risico- en opbrengstindicator: deze gegevens dienen te worden vastgesteld zoals op de KIID.
  KB 12/11/2012 - artikel 42, 2e en 3e lid: "Indien berichten, reclame en andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging de lopende kosten of een risico- en opbrengstindicator hernemen, worden deze gegevens vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010.
  In afwijking van het vorige lid kan in berichten, reclame en andere stukken bovendien melding worden gemaakt van een risico-indicator die niet wordt vastgelegd overeenkomstig het vorige lid, voor zover deze risico-indicator wordt vermeld na de in het vorige lid bedoelde risico- en opbrengstindicator
  ."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Er kan melding worden gemaakt van een risico-indicator die niet wordt vastgesteld zoals op de KIID, voor zover deze wordt vermeld na de risico- en opbrengstindicator die wél wordt vastgesteld zoals op de KIID.
  - In de publiciteit wordt de berekeningswijze van de indicator vermeld of voor de berekening verwezen naar een internetpagina waarop deze informatie te vinden is, mits deze informatie ook bij financiële dienstverlener beschikbaar is.
  - Perspectieven inzake de risico-en opbrengstindicator worden niet vermeld in een publiciteit.

 19. Awards/prijzen: vermelding van organisator, schaal van de rangschikking, datum en plaats van bekendmaking, de categorie van ICB’s die in aanmerking kwamen, aantal mededingers.
  KB 12/11/2012 - artikel 43, §1: "Indien in een bericht, reclame of een ander stuk dat betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, wordt vermeld, bevat het bericht, de reclame of het stuk de volgende gegevens: de naam van de instelling, die aan de rangschikking ten grondslag ligt, de schaal van de rangschikking, de datum van de bekendmaking, de plaats waar de bekendmaking gebeurde, de categorie van instellingen voor collectieve belegging die voor de prijs in aanmerking kwamen en het aantal instellingen voor collectieve belegging dat tot deze categorie behoort.
  Indien de rangschikking wordt uitgedrukt aan de hand van symbolen, legt het bericht, de reclame of het andere stuk bedoeld in het vorige lid de betekenis van deze symbolen uit of bevatten ze een verwijzing naar een internetsite waarop deze informatie te vinden is, mits deze informatie ook bij de in artikel 85, §2 van de wet bedoelde onderneming beschikbaar is.

  De gegevens betreffende de plaats waar de bekendmaking gebeurde en het aantal instellingen voor collectieve belegging die tot de voormelde categorie behoren, moeten niet in het bericht, de reclame of het stuk worden vermeld; een verwijzing naar een internetsite waarop deze informatie te vinden is, volstaat, mits deze informatie ook beschikbaar is bij de in artikel 85, §2, van de wet bedoelde onderneming."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Voor gegevens betreffende de plaats en het aantal mededingers volstaat een verwijzing naar een website, mits de informatie ook bij de financiële dienstverlener beschikbaar is.
  - Indien de rangschikking gebeurt aan de hand van symbolen, dient de betekenis te worden uitgelegd of kan hiervoor verwezen worden naar een website, mits deze informatie ook bij de financiële dienstverlener beschikbaar is.
  - Een publiciteit betreffende een prijs verkregen door de ICB mag ook een vermelding omvatten betreffende de prijs verkregen door de beheerde van de ICB, mits analoge info wordt opgenomen.

 20. Ratings: vermelding van ratingschaal, betekenis van de rating.
  KB 12/11/2012 - artikel 43, §2: "Indien in een bericht, reclame of een ander stuk dat betrekking heeft op een openbaar aanbod van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging, een rating wordt vermeld die door een ratingbureau aan de instelling voor collectieve belegging werd toegekend, bevat het bericht, de reclame of het stuk de ratingschaal en de betekenis van deze rating of wordt er verwezen naar een internetsite waarop deze informatie te vinden is, mits deze informatie ook bij de in artikel 85, §2, van de wet bedoelde onderneming beschikbaar is."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Voor de betekenis van de rating mag verwezen worden naar een website, mits deze informatie ook bij de financiële dienstverlener beschikbaar is.

 

C. Terminologie

 1. Aandelenklasse met ‘dekking van wisselkoersrisico’: enkel indien dekking van 100 % waarde activa.
  KB 12/11/2012 - artikel 39: "Een instelling voor collectieve belegging vermeldt in de berichten, reclame of andere stukken die betrekking hebben op een openbaar aanbod van rechten van deelneming het bestaan van een klasse van rechten van deelneming met dekking van het wisselkoersrisico, enkel indien de dekking betrekking heeft op 100% van de waarde van de activa in portefeuille."
  Niveau 2 opmerkingen:
  - In een publiciteit voor een ICB waarvan de NIW niet is uitgedrukt in euro en waarin melding wordt gemaakt van een mogelijk extra rendement naar aanleiding van een stijging van de wisselkoers van de uitdrukkingsmunt t.o.v. de euro, is het aangewezen  eveneens te verwijzen naar  het mogelijke bijkomende wisselkoersrisico in gevolge  een daling van voormelde wisselkoers.

 2. 'Kapitaalbescherming/kapitaalgarantie'
  • A. Gebruik termen ‘kapitaalbescherming’ of ‘beschermd kapitaal’ of gelijkaardig: enkel onder bepaalde voorwaarden.
   KB 12/11/2012 - artikel 138, §1: "Een instelling voor collectieve belegging mag de term « gewaarborgd kapitaal » of gelijkaardige term enkel gebruiken mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:
   1° de inschrijvingsprijs van de rechten van deelneming in de instelling voor collectieve belegging gedurende de initiële inschrijvingsperiode is integraal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk gewaarborgd op vervaldag;
   2° de waarborg wordt verleend door een derde die onder prudentieel toezicht staat en gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en wordt geformaliseerd in een juridisch bindend contract tussen de instelling voor collectieve belegging en deze derde;
   3° de waarborg geldt voor alle deelnemers.
   De identiteit en kredietwaardigheid van diegene die de waarborg verleent, evenals de nadere regels en de uitoefeningsvoorwaarden van de waarborg worden in het prospectus van de instelling voor collectieve belegging beschreven.
   §2. Een instelling voor collectieve belegging mag de term « kapitaalbescherming » of « beschermd kapitaal » of een gelijkaardige term enkel gebruiken mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   1° voor de inschrijvingsprijs van de rechten van deelneming in de instelling voor collectieve belegging gedurende de initiële inschrijvingsperiode geldt een volledige bescherming op vervaldag;
   2° om de bescherming te verlenen is een beleggingsstrategie vastgelegd waarbij belegd wordt in:
   * a) deposito's; en/of b) schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door een onderneming die onder prudentieel toezicht staat en gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte; en/of c) schuldinstrumenten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zonder dat de schuldinstrumenten uitgegeven door eenzelfde lidstaat meer dan 20% van de activa van de instelling voor collectieve belegging vertegenwoordigen.
   * of waarbij een analoge structuur geldt met een identiek tegenpartijrisico;
   3° de bescherming geldt voor alle deelnemers.
   In afwijking van het eerste lid, 2° mag de instelling voor collectieve belegging meer dan 20% van haar activa beleggen in schuldinstrumenten bedoeld in het eerste lid, 2°, c), voor zover zij kan aantonen dat haar beleggingsstrategie een bescherming biedt aan haar deelnemers die gelijkwaardig is aan de bescherming waarvan de deelnemers in de instelling voor collectieve belegging die deze bescherming wel naleven, genieten, waarbij bijvoorbeeld in de mogelijkheid wordt voorzien om haar portefeuille na de lancering aan te passen.
   In het prospectus wordt melding gemaakt van het bestaan en de modaliteiten van het financiële mechanisme dat erop gericht is de kapitaalbescherming te verlenen, alsook van het feit dat er geen formele waarborg is verleend aan de deelnemers of aan de instelling voor collectieve belegging."
   Niveau 2 opmerkingen:
   'Kapitaalbescherming' of gelijkaardig indien:
   - voor de inschrijvingsprijs een volledige bescherming geldt op vervaldag.
   - de bescherming geldt voor alle deelnemers.
   - een beleggingsstrategie is vastgelegd waarbij slechts wordt belegd in deposito’s, schuldinstrumenten uitgegeven door ondernemingen die onder prudentieel toezicht staan en gevestigd zijn in EER lidstaten, schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door EER lidstaten, zonder dat de schuldinstrumenten uitgegeven door eenzelfde lidstaat meer dan 20% van de activa vertegenwoordigen  of schuldinstrumenten met een identiek tegenpartijrisico.
   Afwijking:
   - een ICB mag meer dan 20% van haar activa beleggen in schuldinstrumenten uitgegeven door eenzelfde lidstaat als zij kan aantonen dat haar beleggingsstrategie een bescherming biedt aan haar deelnemers die gelijkwaardig is aan de bescherming waarvan de deelnemers in ICB’s die deze begrenzing wel naleven, genieten.

  • B. Gebruik termen ‘kapitaalgarantie’ of gelijkaardig: enkel onder bepaalde voorwaarden.
   Niveau 2 opmerkingen:
   Kapitaalgarantie:
   - Een instelling voor collectieve belegging mag de term ‘kapitaalgarantie’ enkel gebruiken als aan volgende voorwaarden is voldaan:
   1/ de initiële inschrijvingswaarde wordt op de vervaldag integraal, onherroepelijk en onvoorwaardelijk gewaarborgd door een derde die onder prudentieel toezicht staat en gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
   2/ De garantie geldt voor alle beleggers in de ICB.
   3/ De garantie krijgt de vorm van een juridisch bindende overeenkomst tussen de ICB en de garanderende instelling.
   Kapitaalgarantie is niet hetzelfde als kapitaalbescherming!

 3. Term ‘fonds’ of ICB (Instelling voor Collectieve Belegging).
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Mits voetnoot met volledige officiële benaming.
  - In audiovisuele reclame zal het al dan niet vermelden van de benaming 'fonds' geval per geval beoordeeld worden.
  - ICB staat voor 'Instelling voor Collectieve Belegging'. Volgens hun juridisch statuut wordt een onderscheid gemaakt tussen ICB's van het contractuele type zonder rechtspersoonlijkheid: GBF (gemeenschappelijke beleggingsfondsen) en ICB's van het statutaire type met rechtspersoonlijkheid: beleggingsvennootschappen (Bevek/Sicav, Bevak, Privak).
  - Indien in een publiciteit het woord 'fonds' wordt gebruikt al verzamelnaam voor (compartimenten van) beveks en/of gemeenschappelijke beleggingsfondsen, dan wordt dit feit toegelicht samen met een eenmalige vermelding van de naam, rechtsvorm en nationaliteit van de bedoelde beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

  Term ‘bevek’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Bevek is de afkorting van 'Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal'. SICAV (Société d’investssement à capital variable) is de Franse benaming voor BEVEK.
  - Het is een fonds met als typisch kenmerk dat de bevek doorlopend en zonder formaliteiten haar kapitaal kan verhogen door nieuwe aandelen uit te geven of omgekeerd haar kapitaal kan verminderen door bestaande aandelen in te kopen. Daardoor kan de belegger op elk ogenblik in- of uittreden. Dat gebeurt tegen de eerstvolgende inventariswaarde.

 4. Term ‘compartiment’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Een fonds kan bestaan uit verschillende compartimenten. Dat betekent dat het fonds is opgesplitst in afzonderlijke portefeuilles die elk een eigen beleggingsbeleid volgen. Bij iedere uitgifte van een compartiment is er een prospectus beschikbaar waarin de specifieke beleggingspolitiek van het compartiment wordt beschreven.

 5. Term ‘aandelenklasse’ (bij bevek) of term ‘klasse van rechten van deelneming’ (bij GBF).
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Het soort van deelbewijs. Het onderscheid tussen klassen van rechten van deelneming beantwoordt aan:
  1° de munteenheid waarin de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming wordt uitgedrukt, waarin de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden uitgevoerd of waarin eventuele uitkeringen aan de deelnemers plaatsvinden. Er kan een bijkomend onderscheid worden gemaakt in functie van de dekking van het wisselkoersrisico.
  2° de bijdrage tot de kosten voor het waarnemen van de beheertaken voor instellingen voor collectieve belegging bedoeld in artikel 3, 22°, van de wet of tot de kosten die aan de deelnemers ten laste worden gelegd tot dekking van de verwerving en de realisatie van de activa naar aanleiding van de uitgifte, de inkoop en compartimentswijziging.
  3° het tarief van de verhandelingprovisie.
  4° het land waar de rechten van deelneming zullen worden aangeboden.
  5° de identiteit van de bemiddelaars die instaan voor de verhandeling van de rechten van deelneming.
  6° de dekking van het wisselkoersrisico.
  7° andere objectieve elementen die door de FSMA worden aanvaard.

 6. Term ‘stuk: deelbewijs/aandeel’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming.

 7. Term ‘aandeelhouder’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Bezitter van één of meerdere aandelen en dus mede-eigenaar van een vennootschap.

 8. Term ‘netto inventariswaarde (NIW)’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Totale waarde van alle activa in een beleggingsfonds gedeeld door het aantal deelbewijzen, na aftrek van de kosten die door het fonds gedragen worden.

 9. Term ‘initiële inschrijvingswaarde’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Het bedrag te betalen voor een deelbewijs tijdens de inschrijvingsperiode.

 10. Term ‘rendement’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Opbrengst of inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een bepaalde periode.

 11. Term ‘volatiliteit’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - De mate van beweeglijkheid van de waarde van een financieel instrument.

 12. Term ‘risico- en opbrengstprofiel’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - Dit bestaat uit de synthetische risico-indicator en een toelichting van de andere risico’s van wezenlijke relevantie (zoals opgenomen in de KIID).

 13. Term ‘synthetische risico-indicator’.
  Niveau 2 opmerkingen:
  - De wettelijk verplichte risico-indicator van een compartiment van een fonds. De score wordt berekend op basis van de geannualiseerde standaardafwijking van de wekelijkse returns over de laatste vijf jaren en houdt zo rekening met de beweeglijkheid in de markt.