Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Fiscale aspecten Fiscaliteit pensioensparen

Fiscaliteit pensioensparen

Bij het individueel pensioensparen (zowel via een pensioenspaarfonds als een pensioenspaarverzekering) hoort een apart fiscaal regime evenals specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen.

 

Fiscaliteit:

Het fiscaal voordeel voor beide vormen van pensioensparen is identiek, zijnde een fiscaal voordeel van 30% op de gestorte premies (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen) – dewelke in 2013 gelimiteerd werden tot € 940 fiscale inbreng (inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014).

Verduidelijking aangaande de opcentiemen: De gemeentelijke opcentiemen geven een bijkomend voordeel doordat deze bijgerekend worden bij het fiscaal voordeel volgens de volgende formule: (1 + gemeentelijke opcentiemen) * % fiscaal voordeel. Dus, indien u een fiscaal voordeel geniet van 30% en u woont in een gemeente waar de opcentiemen 5% bedragen, dan is uw totaal fiscaal voordeel gelijk aan (1,05) * 30% = 31,5%.

 

Belangrijk om weten is dat de leeftijd van 60 jaar een kantelpunt is voor enkele eigenschappen in het pensioensparen:

- Ten eerste zal de fiscus, indien u bij uw individueel pensioensparen minstens één maal gebruik maakte van het fiscaal voordeel, het totaal opgebouwde kapitaal op de leeftijd van 60 jaar bevrijdend en definitief belast aan een vastgelegde interestvoet, namelijk de anticipatieve heffing of de zogenaamde taks op het langetermijnsparen, van 10% voor premiestortingen.

  • Bij een pensioenspaarverzekering zal de 10% worden ingehouden op de betaalde premies gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet. Op de eventuele winstdeelnames wordt er geen belasting geheven.
  • Bij een pensioenspaarfonds zal de fiscus veronderstellen dat de door u gestorte premies zich gekapitaliseerd hebben tegen een fictieve rente van 4,75% per jaar en op dit fictief gekapitaliseerde bedrag dient u 10% belastingen te betalen.

 

- Ten tweede worden de premies die gestort worden na de leeftijd van 60 jaar niet meer belast maar geven ze wel nog recht op het fiscale voordeel.

 

- Ten derde worden de gespaarde bedragen die vóór de leeftijd van 60 jaar worden opgenomen, onderworpen aan de taks die geldt voor de personenbelasting – dewelke uitkomt op 33% voor uitkeringen vanaf 1992 (en het progressief tarief voor uitkeringen van vóór 1992) – en niet de anticipatieve heffing. Er zijn enkele uitzonderingen waarvoor dit niet geldt zoals overlijden of brugpensioen.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor pensioensparen:

Algemene voorwaarden:

  • Men dient een inwoner te zijn van een EU lidstaat (dus een natuurlijke persoon);
  • Men dient minimaal 18 jaar en maximaal 64 jaar te zijn;
  • Men dient onderworpen te zijn aan de Belgische personenbelasting;
  • Men dient minstens 5 jaarlijkse stortingen gedaan te hebben en men dient minstens gedurende 10 jaar een contract van pensioensparen te hebben;
  • Men mag in één belastbaar tijdperk (per aanslagjaar dus) slechts één spaarrekening openen of één spaarverzekering aangaan. Indien men na verloop van tijd meerdere spaarrekeningen heeft, dan mag men maximaal één hiervan jaarlijks fiscaal inbrengen;
  • Echtgenoten en wettelijk samenwonenden kunnen elk afzonderlijk aan pensioensparen doen en bijgevolg elk afzonderlijk aanspraak maken op het fiscaal voordeel.

Bijkomende voorwaarden voor de pensioenspaarverzekering:

  • U dient zelf de begunstigde te zijn bij leven;
  • U dient uw echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad als begunstigde(n) bij overlijden aangewezen te hebben.