Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Kernbegrippen en ICB types Pensioenspaarfondsen

Pensioenspaarfondsen

De pensioenspaarfondsen zijn specifieke beleggingsfondsen in het kader van de opbouw van individuele pensioenreserves en maken deel uit van de zogenaamde derde pijler. Ze zijn een vehikel om aan fiscaal sparen te doen en om van belastingvermindering te genieten.

Pensioenspaarfondsen zijn per definitie lange termijn beleggingsproducten waarbij de beleggingshorizon van de gemiddelde deelnemer veelal 10 jaar en meer is.

 

Afgezonderde tegoeden

Activa van pensioenspaarfondsen vormen afgezonderde tegoeden, los van de activa/passiva van de bank en zitten niet in de rekeningen van de bank (zie eveneens "beschermingsfonds"). Pensioenspaarfondsen voeren daarenboven een eigen boekhouding.

De evolutie van de "netto inventariswaarde" van pensioenspaarfondsen staat los van de koersevolutie van het aandeel van de bank door dewelke het pensioenspaarfonds gecommercialiseerd wordt. Het beheer wordt waargenomen door een Asset Management vennootschap.

 

Regelgeving met betrekking tot het beleggingsbeleid

Pensioenspaarfondsen dienen welbepaalde wettelijke regels na te leven met betrekking tot het "beleggingsbeleid". Deze staan beschreven in de Wet van 17 mei 2004 tot aanpassing van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992 op het vlak van het pensioensparen (Belgisch Staatsblad van 10 juni 1994).

Pensioenspaarfondsen zijn instellingen voor collectieve belegging (ICB's) en dienen dus ook te voldoen aan de algemene beleggingsbeleidvoorschriften opgenomen in het "Koninklijk Besluit van 12 november 2012" met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Deze regels omvatten o.m. dat een instelling voor collectieve belegging maximaal 10% van haar activa belegt in effecten of "geldmarktinstrumenten", die door eenzelfde emittent worden uitgegeven.

Verder gelden voor pensioenspaarfondsen bijkomende regels, zoals: maximaal 75% beleggen in aandelen of obligaties, maximaal 20% beleggen in niet-euro munten en maximaal 10% in cash beleggen.

 

Defensieve pensioenspaarfondsen

De meeste pensioenspaarfondsen hanteren een 'dynamische' beleggingspolitiek, wat impliceert dat de focus op beleggingen in aandelen ligt. De jongste jaren werden een aantal 'defensieve' pensioenspaarfondsen opgericht. Zij beleggen voornamelijk in vastrentende effecten en richten zich veeleer tot een beleggerspubliek met een kortere beleggingshorizon - kortom beleggers kort bij hun pensioenleeftijd. Deze fondsen zijn minder aan de schommelingen van de aandelenmarkten onderhevig. Bovendien wordt vaak de mogelijkheid geboden om binnen het pensioenspaarplan gratis naar een dergelijk fonds over te stappen.